Echt voor Ridderkerk

Standpunten

HANDEN UIT DE MOUWEN. AAN DE SLAG.​

1.

Leefomstandigheden

Het creëren van zo optimaal mogelijke leefomstandigheden voor de inwoners van Ridderkerk.

2.

Bijdrage inwoners

De inwoners van Ridderkerk zo optimaal mogelijk de kans te bieden een bijdrage te leveren aan de politieke en maatschappelijke besluitvormingen.

3.

verkiezingen

De vereniging tracht dit doel onder meer te bereiken door het "stellen van kandidaten voor het lidmaatschap van de gemeenteraad van Ridderkerk".

De Standpunten

EVR 10-puntenplan 2022-2026

1. Terugdringen sluipverkeer en géén ontsluitingsweg door Rijsoord

- De ontsluiting van bedrijventerrein Nieuw Reijerwaard mag niet ten koste gaan van de boomgaard in Rijsoord of over de Rijkstraatweg lopen
- Zwaar verkeer en sluipverkeer weren in héél Ridderkerk

2. Wonen en Openbaar Vervoer verbeteren

- Meer sociale huurwoningen en woonvarianten mogelijk maken
-Uittreden uit Woonnet óf 75% van onze woningen is beschikbaar voor Ridderkerkers
-AOW’ers blijven gratis reizen binnen het RET-busnet omdat mobiliteit belangrijk is en onderzoek de haalbaarheid of kinderen tot 12 jaar ook gratis met de RET-bus kunnen reizen

3. Gegarandeerde zorg voor álle Ridderkerkers

- Doorlooptijden WMO-aanvragen met 2 weken verkorten naar 6 weken
- Meer inzetten op het voorkomen van jeugdproblematiek
- Schuldhulpverlening versterken
- Eenzaamheid onder Ridderkerkers tegengaan

4. Ondernemend Ridderkerk faciliteren en ondersteunen

- Terugdringen van betaald parkeren en zoveel mogelijk lokaal inkopen
- Sterk inzetten op belastingbeheersing en ondersteuning aan lokale ondernemers
- Winkelcentra en bedrijven optimaal bereikbaar houden

5. Sport- cultuur- en recreatievoorzieningen uitbreiden

- Alle Ridderkerkers een Ridderkerkpas en deze uitbreiden met gratis sport-, cultuur-, en recreatievoorzieningen
- (meer) Fitness- en sportapparatuur in de buitenruimte plaatsen voor jong en oud
- Alle in Ridderkerk actieve vrijwilligers een gratis Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) aanbieden

6. Verbeteren van en anticiperen op Milieu & Klimaat

- Alle milieu- en klimaatplannen dienen haalbaar, betaalbaar en transparant te zijn, bijvoorbeeld plannen om van het gas af te gaan
- Voor alle Ridderkerkers geldt: 2x per jaar gratis afhalen van grof afval/vuil
- Betere normen voor lucht- en waterkwaliteit en geluidsoverlast terugdringen

7. Ridderkerk: een gezonde en sociale gemeente

- Integrale gezonde levensstijl laagdrempelig en méér activiteiten voor jong én oud
- Goede ondersteuning geestelijke gezondheid door overbrugging bij lange wachttijden en maatwerk voor klanten in het Sociaal Domein bevorderen
- Periodieke preventieve gezondheidschecks voor AOW‘ers stimuleren

8. Vorming & ontwikkeling via goed onderwijs

- Vroegsignalering bij problemen met en/of achterstanden bij kinderen
- Aanpak taalachterstand, laaggeletterdheid en digibetisme
- Integrale Kind Centra (IKC) blijven stimuleren
- Brede school blijvend faciliteren

9. Een veiliger en schoner Ridderkerk

- Méér inzet op handhaving + veiligheid door minimaal 2 Boa’s extra aanstellen
- Meer cameratoezicht en meer aandacht voor preventie en bestrijding van criminaliteit
- Buurtpreventie blijvend faciliteren
- Politiebureau in Ridderkerk behouden .

10. Financiën, bestuur en participatie

- Lokale belastingen niet tot nauwelijks verhogen Ridderkerk behoudt sluitende begroting
- BAR-ambtenaren werken exclusief voor Ridderkerk
- Participatie van bewoners serieus (mee) nemen en altijd een terugkoppeling geven op hun bijdrage

Ga naar de inhoud