Echt voor Ridderkerk

ANBI

ANBI en Echt voor Ridderkerk

Inleiding

Politieke Vereniging Echt voor Ridderkerk (EvR) heeft met terugwerkende kracht tot 1 januari 2021 de ANBI status aangevraagd en toegekend gekregen. Een ANBI is een Algemeen Nut Beogende Instelling. Dit maakt het voor personen en bedrijven mogelijk dat donaties aftrekbaar zijn voor de inkomstenbelasting of de vennootschapsbelasting. Onder bepaalde voorwaarden kunnen ANBI’s zelfs in aanmerking komen voor een vrijstelling van de erf- en schenkingsbelasting, de overdrachtsbelasting en voor een vermindering van de energiebelasting.

Oprichting van EvR

EvR is een vereniging met een groeiend aantal leden en niet-betalende Denktank-leden. EvR is opgericht op maandag 10 juni 2013 ten kantore van notaris mr. Hans Christiaan Schuurman te Barendrecht en deed in maart 2014 voor het eerst mee aan de gemeenteraadsverkiezingen.

Statuut EvR

In de statuten staat bij artikel 2 als doel van onze vereniging omschreven:

 1. De vereniging heeft ten doel:
  a. het creëren van zo optimaal mogelijke leefomstandigheden voor de inwoners van
    Ridderkerk;
  b. de burgers van Ridderkerk zo optimaal mogelijk de kans te bieden een bijdrage te leveren
    aan de politieke en maatschappelijke besluitvormingen.
 2. Zij tracht dit doel te bereiken langs wettige weg en wel door:
  a. de inwoners van de gemeente Ridderkerk regelmatig haar opvattingen en gedachten
    onder de aandacht te brengen;
  b. het stellen van kandidaten voor het lidmaatschap van de gemeenteraad van Ridderkerk en
    andere vertegenwoordigende instanties en het naar vermogen bevorderen van de
      verkiezing van de gestelde kandidaten;
  c. het vastleggen van haar concrete doelstellingen in het verkiezingsprogramma;
  d. het houden van ledenvergaderingen;
  e. het jaarlijks in de maand maart houden van een openbare bijeenkomst, waarin de
      politieke  situatie in Ridderkerk zal worden toegelicht;
  f. alle andere wettige middelen, die aan het doel bevorderlijk kunnen zijn.
 3. Kandidaatstellingen als bedoeld in het vorige lid onder b. geschieden door het bestuur met
    inachtneming van de regels, desgewenst vast te stellen bij huishoudelijk reglement. De gestelde
    kandidaten zijn, ook na hun benoeming, autonoom met betrekking tot hun werkzaamheden voor
      de gemeenteraad of andere instantie.

  Onze gegevens

Ons RSIN/fiscaal(identificatie)nummer is 852886378,
Ons KvK-nummer is 58127011.
Wij bankieren bij de Regiobank te Hendrik Ido Ambacht.
Ons IBAN-rekeningnummer is NL54 RBRB 0845 0306 63.

Ons correspondentieadres luidt:

Echt voor Ridderkerk
t.a.v. mw. S. Niewold
Patrijs 63
2986 CC Ridderkerk

Website: www.echtvoorridderkerk.nu

E-mail: info@echtvoorridderkerk.nu 

Secretariaat: secretariaat@echtvoorridderkerk.nu

Ons bestuur

Op dit moment bestaat ons bestuur uit een drietal vaste bestuursleden, te weten:

De leden van het bestuur hebben recht op vergoeding van de, door hen in de uitoefening van hun functie, gemaakte kosten. Zij genieten echter geen beloning voor hun werkzaamheden in het bestuur.  

 

Onze financiën
Jaarlijks wordt aan de Algemene Leden Vergadering (ALV), het hoogste orgaan van onze vereniging,  financiële verantwoording afgelegd. Voorafgaand hieraan wordt er eerst een kascontrole uitgevoerd door een tweetal, wisselende, leden van de kascommissie. Zij adviseren de ALV over de financiële verantwoording.

Hieronder vindt u de meeste recente financiële jaaroverzichten:

Financieel jaarverslag 2022

Klik hier voor het financieel jaarverslag 2022.

Op 30 april 2023 werd door de kascontrolecommissie,  bestaande uit de heren E. Žigić en H. Broekhuizen, controle uitgevoerd van de financiële middelen van de Politieke Vereniging Echt Voor Ridderkerk.

Controle werd uitgevoerd over het boekjaar 2022 en akkoord bevonden. Aansluitend heeft de ALV de stukken goedgekeurd en het bestuur dé charge verleend.

Beleidsplan en activiteiten

Ook voor de gemeenteraadsperiode 2022-2026 is ons beleid weer kort en bondig en is er weer een 10-puntenplan opgesteld dat als basis en leidraad dient voor fractie en bestuur. Uiteraard is er ook een écht verkiezingsprogramma opgesteld, welke op onze website is terug te vinden. Daarnaast kunnen zich lopende deze periode belangrijke ontwikkelingen aandienen waarop EvR dient te acteren en een standpunt over moet innemen. Uiteraard raadplegen we daarvoor ons achterban, onze partners, inwoners en belangenbehartigers.

Op dit moment geldt het volgende beleidsplan: Klik hier voor het Beleidsplan (10-Puntenplan)

Ga naar de inhoud