Echt voor Ridderkerk

Raadsvergadering 15 februari 2024

Ook dit keer stonden er heel veel punten op de agenda. Door het vertrek van VVD raadslid Linda Klaver en de komst van Timo Ringlever, als opvolger van haar, werd de vergadering ook nog kort geschorst voor het formeel afscheid nemen van Linda en feliciteren van Timo. Na dit plechtig moment werd de vergadering voortgezet, want er stonden heel wat belangrijke punten op de agenda. Eén van die punten lichten we hieronder graag uit.

Nota Parkeernormen 2024
In deze nota worden de huidige parkeernormen, die al dateren uit …., bij nieuwbouwprojecten verlaagd. Dit geldt met name voor projecten in het centrum van Ridderkerk, de rand daar omheen maar in sommige gevallen ook in het overige gebied. Dit onderscheid was voorheen niet het geval. EvR is het niet met dit voorstel eens. Lees hieronder onze bijdragen eerste en tweede termijn.

Eerste termijn door Cora van Vliet:
Sprookjes zijn prachtig, maar voor kinderen. EvR gelooft niet in sprookjes, wél in feiten. En het is een feit dat er vorig jaar een tekort van 390.000 aan woningen was (in Nederland). En er is ook een tekort in Ridderkerk. En het is een feit dat de jaarlijkse neerslag in Nederland tussen 1910 en 2022 is toegenomen met 26% en dat dit zorgt voor extra wateroverlast, waar iets aangedaan moet worden.

En het is een feit dat de leefomgeving in delen van Nederland onder druk staat en dat meer groen in wijken daar een positieve invloed op kan hebben. Ook in Ridderkerk. Het voorstel van de wethouder lijkt een deel van de oplossing te zijn van deze uitdagingen in Ridderkerk.

Maar het is óók een feit dat de infiltratiekansen, dat zijn de kansen dat regenwater weg kan vloeien in de ondergrond, van matig tot zeer groot is voor een heel groot deel van Ridderkerk bij toepassing van waterdoorlatende bestrating. Dat zou voor het probleem wateroverlast al een oplossing kunnen zijn. (zie www.klimaatadaptienederland.nl)
Tevens is het óók een feit dat het aantal auto’s niet afneemt maar per jaar groeit met meer dan 1 Procent. In 2020 publiceerde het CBS nog dat het aantal auto’s sneller groeide dan de bevolking van 18 jaar en ouder. Afgelopen jaar bijvoorbeeld, steeg het aantal auto’s in Nederland zelfs in een razend tempo met 180.000 stuks tot 9,4 miljoen personenauto’s. Brancheorganisatie Bovag meldt op basis van cijfers van de Rijksdienst voor het Wegverkeer dat in 2023 370.000 nieuwe auto’s werden verkocht. Via import reden 254.000 auto’s het land binnen. Er werden 280.000 wagens geëxporteerd. En 164.000 personenwagens werden gesloopt. Netto een dikke plus van welgeteld 180.585 auto’s. Ter illustratie: zet ze achter elkaar en je hebt een file van Utrecht tot in de Dordogne.

Uit onderzoek van het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid (KiM) blijkt dat het aantal auto’s in Nederland de komende jaren blijft toenemen. Bijna de helft van de Nederlanders wordt zelfs steeds afhankelijker van de auto. De toename van de afhankelijkheid van de auto heeft onder meer te maken met het verdwijnen van voorzieningen. De ANWB meldt zelfs ook dat voorzieningen verdwijnen en mensen afhankelijk worden van de auto.’’.
Maar het is óók een feit dat de landelijke overheid al jaren bezig is om mensen uit de auto te krijgen, echter zonder succes. Een eigen auto blijft in trek. ,,Mensen verkopen zelfs die tweede in coronatijd aangeschafte auto niet meteen weer’’, zegt hoogleraar infrastructuur Bert van Wee van de TU Delft. 

En daarbij wordt het aanbod van Openbaar Vervoer minder en minder, ook in Ridderkerk, en zijn we in Nederland het duurste land van Europa als het om het gebruik van Openbaar Vervoer gaat. Niet echt stimulerend om het OV te gaan gebruiken.
En dan heb ik het nog niet eens over de ongelijkheid tussen bevolkingsgroepen in Ridderkerk (huur of koopwoning). Of de grote twijfel die wij hebben over het nut van de voorgestelde segregatie CENTRUM, SCHIL EN OVERIG GRONDGEBIED. Of het dwangmatig opleggen van deelauto’s die hun nut nog onvoldoende hebben bewezen.

Wethouder Meij schrijft zelfs in zijn bericht op 14 september 2023 aan inwoner de heer Alexander Hoogendoorn dat veel huishoudens twee auto’s voor de deur hebben staan. Het gemiddelde autobezit is hoog. (herstructurering Centrum / West)

Kortom voorzitter, hoewel we de plannen van wethouder Meij begrijpen, liegen de feiten er niet om. We leven immers in een 24-uurs maatschappij waar auto’s de hoofdrol blijven spelen. Wij zijn dus absoluut géén voorstander van het afschalen van de Ridderkerkse parkeernormen. Niet in het midden, de schil dus, niet in het overig grondgebied, maar zeker ook niet in het centrum.

Tweede termijn door Cora van Vliet:
Ik begin met het citeren van een tekst van het Platform Parkeren Nederland: “Ervaringen uit het recente verleden hebben ons geleerd dat het toepassen van een (te) lagen parkeernorm, met als doel het autobezit te ontmoedigen, in veel gevallen heeft geleid tot grote parkeeroverlast en het achteraf moeten bijstellen van die normen. Met als gevolg soms ook aantasting van de kwaliteit van de openbare ruimte zoals die was ontworpen. Ook exact aansluitende parkeernormen kunnen tot parkeeroverlast leiden. Bewoners parkeren de auto nu eenmaal graag ‘direct voor de eigen deur’, hetgeen enig surplus in parkeerplaatsen nodig maakt’.

Wij van EvR vinden het ook oneerlijk voor de mensen die een sociale woning in het centrum krijgen t.o.v. die elders in Ridderkerk zo’n woning krijgen. Die norm, die nu lager komt te liggen, moet voor iedereen gelijk zijn. Het aanvaarden van de voorliggende parkeernota is ons inziens een flinke stap terug in het parkeerbeleid, terwijl we al een parkeeroverlast hebben in veel delen van Ridderkerk. Daarbij verdient het hele proces niet de schoonheidsprijs. Anderen spraken daar al over.  Er komen feitelijk nu nog méér regeltjes bij, terwijl we als partij en overheid toch minder regeltjes wilden hebben. De kosten voor extra parkeerplaatsen.

Misschien is er wel geen sprake van een écht woningtekort ;-), maar eerder van een teveel aan mensen die van buitenaf een woning in Ridderkerk toebedeeld krijgen, en extra auto’s naar de gemeente toe brengen, en dient dát veranderd te worden. Misschien moeten we onze ambities dáárop zetten i.p.v. de Ridderkerkers te pesten met nog meer parkeerdruk. Uit onderzoek blijkt dat bij woningbouwontwikkelingen, zowel binnenstedelijk als in de stadsranden, het van essentieel belang is om uit te gaan van parkeernormen die zijn gebaseerd op daadwerkelijk autobezit én realistische verwachtingen van het autobezit in de toekomst. 

Vooralsnog stemmen wij daarom tegen de parkeernorm.

Stemverklaring:
Bij het stemmen over de Nota Parkeernormen 2024 kwamen wij met een stemverklaring en die luidde:

EvR stemt tegen deze parkeernota omdat wij van mening zijn dat de belangen van Ridderkerkers om over geschikte parkeerplaatsen te kunnen beschikken hiermede flink achteruitgaan en de parkeeroverlast in Ridderkerk alleen maar zal toenemen. Dus ook de leef kwaliteit.

Delen

Ga naar de inhoud