Echt voor Ridderkerk

Raadsvergadering 25 januari 2024

Er stonden veel punten op deze agenda. De belangrijkste punten waren toch wel de Startnotitie Actualisatie omgevingsvisie en de Nota Evenementenbeleid, evenals twee toegevoegde moties Vreemd aan de orde van de Dag. Deze gingen over de communicatie van veiligheid richting inwoners (aangenomen) en berichtgeving daarover in de Blauwkai. En onze eigen EvR motie: Verbeteren van de Verkeersveiligheid in de Kerksteeg en Kerksingel. Door afwezigheid van een raadslid was er een even aantal raadsleden, waardoor stemmen konden staken. En dat gebeurde ook bij de Nota Evenementenbeleid. Maar eerst iets over de Actualisatie omgevingsvisie.

Startnotitie Actualisatie omgevingsvisie
Er lag een mooie startnotitie klaar om door de Gemeenteraad te worden vastgesteld. Hierin werd aangegeven hoe de lokale visie uitgewerkt gaat worden met de ingevoerde Omgevingswet op de achtergrond. EvR kon zich erin vinden, dat het College hiermee aan de slag gaat. En op een later tijdstip aan de Gemeenteraad terugkoppelt, wat haar bevindingen zijn. EvR hoopt wel dat met deze nieuwe wet in de hand in plaats van meer regels er minder komen. Wel vroegen wij ons af, hoe de Aanvullingswet Grondeigendom Omgevingswet is ingevuld met deze Startnotitie.
EvR heeft wel vóór deze startnotitie gestemd.

Nota Evenementenbeleid
Eerder gaven wij al aan groot voorstander te zijn van evenementen omdat zij een bijdrage leveren aan de beleving van inwoners in hun woonplaats maar ook aan saamhorigheid, gezelligheid en levendigheid. Echt voor Ridderkerk is daar groot voorstander van en organiseert daarom ook zelf wel het één en ander aan evenementen gedurende het jaar.
Daarom waren wij blij met het voorgestelde evenementenbeleid. Veel partijen zijn betrokken geweest bij het opstellen van dit beleid en zo hoort het ook. Er is bijna overal aan gedacht, (regionale afstemming, veiligheid, duurzaamheid. Ga zo maar door) behalve aan inclusiviteit. En daar zijn wij van EvR ook van. In veel nota’s van de gemeente wordt inclusiviteit apart benoemd, behalve nu. Vandaar dat wij het amendement van de CU mede indienden en hoopten op een meerderheid voor dit amendement. Dat bleek echter niet het geval te zijn; de stemmen waren 14 voor en 14 tegen. Het amendement werd in een volgende vergadering weer aan de orde gesteld, evenals de Nota zelf.

Motie Verbeteren Verkeersveiligheid Kerksteeg en Kerkpad
In het laatste kwartaal van 2023 is Echt voor Ridderkerk benaderd door inwoners uit Ridderkerk vanwege parkeeroverlast op de Kerksingel door auto’s zonder parkeervergunning en vanwege ontstane gevaarlijke situaties in de Kerksteeg en het Kerkpad door het wegnemen van paaltjes in het midden van deze twee straten. Uiteraard zijn wij ook zélf polshoogte gaan nemen en wel op verschillende dagen en tijdstippen. Met de parkeeroverlast viel het toen wel mee. Wel zagen wij dat er inderdaad automobilisten waren die zich niet aan de verkeersregels hielden door het Kerkpad én de Kerksteeg te gebruiken als doorgang naar de Kerksingel. Een gevaarlijke sluiproute dus. Hierdoor kwamen fietsers, die de bocht vanaf de Kerksingel moesten nemen om op één van de straten te komen, in een gevaarlijke situatie terecht. Wij hebben dit met eigen ogen gezien voorzitter. Het zal je kind, vader, moeder of familielid maar zijn.

En aangezien Echt voor Ridderkerk, net als álle andere partijen hier in de raad, veiligheid én verkeersveiligheid hoog in het vaandel heeft staan, dienen wij samen met Partij18PLUS deze motie in. Het is belangrijk dat we slachtoffers voorkomen en niet wachten totdat er slachtoffers ontstaan.

Gelukkig attendeerde Leefbaar Ridderkerk ons op het feit dat er meerdere plekken in Ridderkerk zijn waar soortgelijke situaties spelen, vandaar dat wij onze originele motie hebben uitgebreid. Uiteraard om ook daar slachtoffers voor te zijn. Dank aan mevrouw Kayadoe voor het meedenken. Uiteraard hopen wij op brede steun in de raad voor deze motie en een positieve reactie vanuit het college.

In onze motie stelden wij het college voor om de twee genoemde straten, en overige fietspaden in Ridderkerk met soortgelijke problematiek, te voorzien van bloembakken aan weerszijden van de straat, opdat de weg te smal zou worden om er auto’s doorheen te laten rijden. Voor de hulpdiensten zou dit ons inziens niet zo’n bezwaar kunnen zijn, daar zij drie alternatieve routes hadden om op de Kerksingel uit te komen. Helaas was de wethouder geen voorstander van onze wensen, ondanks eerder op de dag een telefonisch gesprek met hem. Hij heeft wel twee toezeggingen gedaan, namelijk:
1. het college gaat onderzoeken hoeveel fietsers langs deze routes passeren én hoeveel auto’s onrechtmatig langs deze routes rijden;
2. inwoners moeten zélf melden op welke wegen zij hinder ervaren van de weggenomen paaltjes en/of ontstane gevaarlijke situaties. Eerder zal het college geen maatregelen nemen.

Na overleg met mede-indiener en voorstanders van onze motie, heeft EvR besloten de motie vanwege de beide toezeggingen van de wethouder terug te nemen.

Delen

Ga naar de inhoud