Echt voor Ridderkerk

Raadsvergadering 8 juni 2023

De tweede vergadering onder leiding van onze nieuwe burgemeester Marco Oosterwijk. Wat een verademing en prettige sfeer in de raad. Deze keer stonden een aantal belangrijke onderwerpen op de agenda. We lichten er een paar punten uit.

Raadsvragen toename Elektrische steppen in het winkelcentrum
Naar aanleiding van berichten van inwoners, maar ook door eigen constatering, merkt Echt voor Ridderkerk (EvR) een groeiende ergernis over het toenemende langzame verkeer in de winkelcentra en de tussenliggende wandelgebieden. Het gaat dan met name om (elektrische) fietsen en (elektrische) steps, die niet altijd goed hoorbaar zijn maar wel met relatief grote snelheden door deze gebieden bewegen. Dit levert soms onveilige situaties op, aangezien ouderen en jongere kinderen hier niet op bedacht zijn.

Eén van onze eigen leden heeft hiertoe al contact gehad met enkele winkeliers, aangezien zij ook deze overlast ervaren. Volgens hen zal het niet lang meer duren voordat zij het recht in eigen handen nemen na zeer onbeschofte reacties van sommige jeugdige fietsers en steppers. Men heeft al klachten bij de eigenaar van het winkelcentrum neergelegd en bij de winkeliersvereniging Het Winkelhart.

Vragen

Naar aanleiding hiervan heeft Echt voor Ridderkerk de volgende vragen:

  1. Is het college bekend met het toenemende aantal rijdende fietsers en steppers, al dan niet elektrisch, binnen de winkelcentra en op de omliggende wandelgebieden die de centra met elkaar verbinden?
  2. Zo ja, welke acties heeft u tot nu toe genomen om dit te doen stoppen?
  3. Zo nee, welke acties gaat u inzetten om dit te doen stoppen?
  4. Hoeveel BOA’s zijn er gemiddeld in en om de winkelcentra op een dag aanwezig om mensen te attenderen op het feit dat zij van hun fiets en step moeten afstappen?
  5. Wanneer bij herhaling blijkt dat het om dezelfde personen gaat, worden er dan door de BOA’s maatregelen genomen (bijvoorbeeld boetes uitgeschreven)?
  6. Hoeveel boetes zijn er dit jaar voor dit soort overtredingen al uitgeschreven?

Wethouder Van Os reageerde namens het college en gaf aan dat het college bekend is met de toename van de elektrische fietsen en stepjes. BOA’s zijn geinstrueerd om hierop te reageren. Het gaat met name om jongeren van 16 jaar en ouder die deze bepaalde steppen mogen gebruiken. Dat neemt niet weg dat ze er zijn en het gevaar oplevert. De BOA’s hebben tot nu toe nog geen boetes uitgeschreven voor deze overtredingen, maar het is wel iets wat in de toekomst kan gebeuren.

Definitieve verklaring van geen bedenkingen 7 eengezinswoningen Blaak 3 t/m 15
Jim Kloos gaf aan dat hij het jammer vond dat onze vragen zo laat werden beantwoord en niet waren toegezonden aan andere raadsleden. Uiteraard maakte hij opmerkingen over het participatieproces, want daar schortte het op sommige punten flink aan. Hij vroeg wethouder Van der Duin-Schouten ook naar het BEA rapport, dat de bewoners onder andere hadden laten uitvoeren. Kern van het rapport is dat er schade kan ontstaan aan bomen met de dood tot gevolgd wanneer er geen goede beschermende maatregelen worden genomen. Bewoners wensen meer opgaand groen opdat het zicht op het appartementengebouw deels ontneemt of verzacht.

Verder bracht Kloos de trilmeters nog even onder de aandacht. Hij refereerde o.a. naar de aangenomen motie van Burger op 1 van 13 oktober 2022. Uiteindelijk stemde de raad in met de definitieve verklaring van geen bedenkingen.

Bestemmingsplan Woongebied Ridderkerk
Over het volgende onderwerp, Bestemmingsplan Woongebied Ridderkerk, kon EvR kort en krachtig zijn. Wij hebben geen problemen met dit voorstel van het college. Het bestemmingsplan ligt na vaststelling door de raad ter inzage en EvR is benieuwd welke eventuele creatieve gedachten de Ridderkerkers weten te bedenken.

Beschermde status graven Molukse KNIL-militairen en hun partners
Wij hadden al een aantal vragen aan het college over dit onderwerp gesteld. Waar EvR niet tegen kan is ongelijkheid. Er liggen ook veteranen begraven die niet van Molukse afkomst zijn. Hoe zit het daar dan mee. De wethouder heeft toegezegd dat ook deze graven een beschermde status krijgen. Veteranen die nu nog in leven zijn, daarvan wordt onderzocht wat er in de toekomst voor hen zal gebeuren. Het college komt medio november terug op dit onderwerp. Vanwege de toezegging van de wethouder over de graven van andere veteranen kon EvR met dit onderwerp instemmen.

Zienswijze begroting 2024-2027 GGD Rotterdam-Rijnmond
Het college had aangegeven geen opmerkingen te hebben op de conceptbegroting die voorlag. Een aantal partijen was het daar niet mee eens. We begrijpen goed dat gekozen is voor de optie uitvoeren basistaken en niet meer, vanwege de kosten die gepaard gaan met hogere ambities. Toch wilde onze raad meegeven dat we die ambities niet uit het oog moeten verliezen. Ambities als het bevorderen van een gezonde leefstijl en meer inzetten op preventie. Hiertoe was een amendement ingediend, welke mede door Echt voor Ridderkerk werd ingediend. De raad heeft het amendement aangenomen.

Motie Hulp voor kinderen bij (v)echtscheidingen

Deze motie ‘Vreemd aan de orde van de dag’ was opgesteld door de SGP met hulp van de Christen Unie en riep vooral op om kinderen en ouders te ondersteunen bij (v)echtscheidingen om problematiek bij kinderen te voorkomen en zo jeugdzorg te kunnen voorkomen dan wel te beperken. Uit onderzoek blijkt dat vooral kinderen uit een (v)echtscheiding-situatie meer gebruik maken van jeugdzorg dan andere kinderen. Uiteraard diende EvR deze motie mede in.

Delen

Ga naar de inhoud