Echt voor Ridderkerk

Leerwerkbedrijf in Ridderkerk op komst?

Afgelopen Raadsvergadering (16 februari) stonden er niet zoveel punten op de agenda als soms het geval is. Het écht enige onderwerp dat ‘spannend’ was, was het collegevoorstel om een Leerwerkbedrijf in Ridderkerk te vestigen. Dit in samenwerking met Barendrecht en Alblasserwaard. Mochten die raden niet akkoord gaan met de benodigde investeringen, dan gaat het plan niet door; aldus wethouder Piena.

Wij van Echt voor Ridderkerk vermoeden dat het college dan met een ander voorstel zal komen.

Wat is het plan?
Conform het collegeprogramma “Hart voor een toekomstbestendig Ridderkerk’ wil het college graag een leerwerkbedrijf (sociale werkplaats) realiseren waar jongeren, mensen met een arbeidsbeperking en mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt in onze gemeente geplaatst kunnen worden. De gemeente werkt al geruime tijd samen met Stichting Smile in Alblasserdam. Deze stichting heeft inmiddels een nieuwe stichting opgericht, die de naam Stichting Jong Vermogen draagt.

Met deze nieuwe stichting gaat het college een dienstverleningsovereenkomst aan waarin afspraken worden vastgelegd over het leerwerkbedrijf. Het project loopt 2 jaar en dient na die tijd financieel zelfstandig te kunnen opereren.
Het leerwerkbedrijf wordt in samenwerking met de gemeenten Barendrecht en Albrandswaard opgestart en bekostigd. Deze samenwerking zorgt voor het gewenste volume (aantal kandidaten) van het leerwerkbedrijf. Voor Ridderkerk betekent dit een investering van € 345.000, -.

Door dit leerwerkbedrijf in Ridderkerk te vestigen hoeven de mensen minder ver te reizen, waardoor voor meer mensen passend werk gevonden kan worden en het college meer mogelijkheden kan creëren om te voldoen aan de wettelijke verplichting om mensen met een indicatie beschut werk te plaatsen op een beschutte werkplek.

Wat vindt EvR?
Echt voor Ridderkerk heeft het in het verkiezingsprogramma staan: Werken vanuit het principe van de BV-IK, waarbij inwoners zonder werk en/of minder kansen op de arbeidsmarkt gematcht kunnen worden aan werk dat past bij hún kennis, ervaring, ambities, wensen en mogelijkheden.

Wij vinden dat de gemeente hen moet helpen aan een werkervaringsplaats. Het zal je kind maar zijn, die géén werkervaring kan opdoen; géén arbeidsethiek kan ontwikkelen; géén vriendschappen op het werk kan opbouwen of minder eigenwaarde heeft of krijgt, omdat hij of zij geen werk kan krijgen.

Dit pilotproject voorziet in de bemiddeling voor beschut werk, garantie-banen, jongeren die dreigen hun baan te verliezen en leerlingen van speciaal onderwijs en speciaal mbo-onderwijs. Het is belangrijk dat deze doelgroep óók kansen heeft op ontwikkeling en werkervaring kan opdoen.

Gezien het belang van dit project verwachten wij wel een goede, voortdurende monitoring van dit project en zien wij graag dat er halfjaarlijks gerapporteerd wordt aan de raad over de voortgang van dit project. Helaas wilde de wethouder hiertoe geen toezegging doen.

Andere raadsleden stonden ook niet achter ons voorstel, omdat zij denken dat evaluatie en rapportage na één jaar vroeg genoeg is. Wij delen die mening niet. Het gaat om een tussentijdse rapportage om te zien of het project volgens planning verloopt; of er hobbels op de weg zijn die weggenomen dienen te worden; of de projectleider de controle heeft. Evaluatie en rapportage die pas na één jaar worden gedaan, komen doorgaans pas na één kwartaal op zijn vroegst naar de raad. Het is een belangrijk project voor deze specifieke doelgroep. Snel ingrijpen en tussentijds bijsturen kan van ‘levens’belang zijn. In een pilot van 2 jaar is rapportage na een jaar heel vaak te laat om nog voldoende bij te kunnen sturen om het project succesvol en selfsupporting te laten zijn aan het einde van het tweede jaar. Het geeft de raad dan minder tijd om tijdig bij te sturen om het project succesvol te maken. En aangezien het hier om een heel specifieke doelgroep gaat, vindt EvR dat we meer de vinger aan de pols dienen te houden als raad.

Alleen Rick van de Waerdt van de SGP had door wat EvR bedoelde. Karin Kayadoe (LR) vond dat EvR maar vertrouwen moest hebben in het college. Ons raadslid Cora van Vliet antwoordde dat vertrouwen goed was, maar controle beter. En juist controleren een taak van de raad is.

Beheersvorm
In de afgelopen decennia zijn in den lande vele stichtingen opgericht. Deze beheersvorm boet echter aan populariteit in. (Doordat er tussen een stichting en een gemeente geen aandeelhoudersrelatie is, ontbreekt
een directe juridische en financiële relatie. Een stichting staat daardoor op grotere afstand van de gemeente dan bijvoorbeeld een gemeentelijke vennootschap.)

De praktijk laat zien dat na verloop van tijd stichting en gemeente zodanig uit elkaar kunnen groeien dat gemeentelijke beleidsinvloed verdwijnt. Een stichting is namelijk autonoom en daardoor vaak moeilijk regisseerbaar. Echt voor Ridderkerk vroeg hier nadrukkelijk aandacht voor. De komende twee jaar wordt onderzocht wat de nieuwe bestuursvorm gaat worden. College; neem dit vooral mee in dit onderzoek.

Echt voor Ridderkerk juicht de komst van een Leerwerkbedrijf in Ridderkerk van harte toe, ondanks de benodigde investeringen die hiervoor nodig zijn. We begrijpen dat het niet voor élke jongere een optie is om naar Alblasserdam af te reizen. Vandaar de komst van het leerwerkbedrijf naar Ridderkerk. We zien graag dat dit een permanent karakter krijgt en zien de onderzoeksresultaten daartoe t.z.t. tegemoet.

EvR behoudt zich het recht voor op deze juridische bestuursstructuur terug te komen als ons verdere onderzoek daartoe aanleiding geeft. Verder wensten wij de projectleider en het college veel succes toe met de verdere uitwerking van het nog op te stellen projectplan; mits de overige raden het plan ook goedkeuren. In Ridderkerk waren alle partijen unaniem akkoord met het voorstel.

Delen

Ga naar de inhoud