Echt voor Ridderkerk

Leven in de Spuistraat te Bolnes

Eén van onze speerpunten is een Veiliger en Schoner Ridderkerk. Daar doen wij als Echt voor Ridderkerk alles aan om dit te bereiken. De (steun)fractie van Echt voor Ridderkerk (EvR) heeft daarom in het laatste kwartaal van 2022 ruim 300 enquêteformulieren uitgezet in de Spuistraat flats te Bolnes. Dit naar aanleiding van een aantal eerder ontvangen klachten van bewoners van deze flats.

Wij kregen ruim 10% aan reacties terug per e-mail, per antwoord op enquêteformulieren en zelfs mondeling. Een mooi score  waar wij blij mee waren, aangezien normaliter een score van 1-2% wordt behaald bij enquêtes.

Rode draad
Wat was de “rode” draad van de meldingen, die wij ontvingen?

  • Wij woonden jarenlang met plezier hier, maar de doorgaande “verpaupering” doet ons overwegen te gaan verhuizen;
  • (Veel) overlast van geluidshinder (vooral harde muziek), drugsdealers (politie informeren heeft geen zin, ze doen toch niets), hangjongeren (vervuiling en vandalisme). Het gevolg hiervan was dan sommige bewoners ’s avonds niet meer over straat durfden om bijvoorbeeld hun hond uit te laten vanwege het onveilige gevoel;
  • We zien steeds meer vuil in en rondom de flats. Sommigen gooien het vuil over het balkon of galerij gewoon de straat op. Dus zien wij steeds meer ratten, die niet echt bestreden worden. Anderen laten hun hondjes de behoeften doen in de lift;
  • Vuilcontainers zijn vaak al snel vol. De zakken worden ernaast gezet. Soms opengepikt door vogels. Voor sommigen is het lopen naar een andere container te ver weg en is het vullen van de onderste lade van de papiercontainer te zwaar;
  • Reparaties, onder andere aan de lift, blijven soms lang uit;
  • Met elkaar oplossen van problemen: wordt door velen niet gewaardeerd. Veel ouderen worden niet echt geholpen als ze een probleem hebben. Men mist op alle fronten de huismeester;
  • Er ligt een oude scooter te verrotten. Weghalen schijnt een moeilijke zaak te zijn;
  • Is het storten van nieuw schoon zand in de zandbakken vlak voor de winter nu echt zinvol is? Kinderen spelen daar in een winterperiode toch niet in? Katten daarentegen wél!
  • Uitrijden van auto’s uit een parkeervak is vaak een probleem doordat er auto’s langs de overzijde aan de stoeprand geparkeerd staan;
  • Politie maar ook WoonCompas doet niets of weinig met onze meldingen.

De (steun)fractie  van EvR is niet bij machte alle problemen ‘even’ op te lossen. Maar wat wij wél konden doen was de problemen bespreekbaar maken bij de gemeente en WoonCompas. Echter, WoonCompas nam direct contact met ons op zodra zij vernamen van onze acties. Chapeau!  

Eerste flat in de Spuistraat

Gesprek met gemeente
Wethouder Van Os heeft toegezegd de BOA die specifiek voor Bolnes werkt te instrueren goed de situatie in de Spuistraat in de gaten te houden en te controleren op overtredingen en daaraan ook iets te doen. Ook wordt er gekeken naar de parkeerproblematiek en de vuilcontainers. Zowel hoe snel deze laatste vol zijn, de afstand als hoe snel deze vervangen kunnen gaan worden. Daarbij wordt dan rekening gehouden met de laden voor het deponeren van oud papier. Dat is voor ouderen vaak te zwaar omdat ze zo laag bij de grond zitten.

Papiercontainer met lage onderste lade

Ook zei Van Os toe dat de gemeente uiterlijk binnen 48 uur na een melding door inwoners zal reageren. Ook spraken wij informatief met wethouder Van der Duin-Schouten.

Gesprek met WoonCompas
Het gesprek met Marten Moorlach, Manager Wijk- en Woonbeheer van WoonCompas leverde ook positieve resultaten op. Samen met de wijkbeheerder en wijkconsulent informeerden zij ons dat de huismeester inderdaad verdwenen is, maar dat daarvoor een wijkbeheerder in de plaats is gekomen. Het is voor iedere inwoner vast nog niet bekend wie dat is en hoe deze te bereiken. Zij gaan hier zeker actie op ondernemen. Deze gegevens komen ook op de website van Echt voor Ridderkerk te staan. Tevens zegden zij toe dat WoonCompas bij meldingen door inwoners altijd een terugkoppeling gaat geven. Goed nieuws dus!

Problemen met bijvoorbeeld reparaties van de lift (h)erkennen zij ook. Helaas is het soms wachten op onderdelen die vanuit het buitenland moeten komen. En door de Corona-perikelen en nu de oorlog in Oekraïne blijven die onderdelen nog wel eens uit. Daar is op dit moment niet snel iets aan te veranderen. Maar iedereen blijft zijn/haar best doen om dit zo goed mogelijk op te lossen.

Er komt een groep van vier bewoners uit de flats aan de Spuistraat die met elkaar als vrijwilliger de leefomgeving rondom de flats gaat oppakken. Zij worden daarbij financieel ondersteund door WoonCompas. Ook wordt onderzocht of camera’s of andere opties kunnen worden ingezet om de veiligheid te vergroten. Daar is al een budget voor beschikbaar. EvR is daar blij om, want dit was juist één van de punten die wij wilden en willen inzetten op het gebied van veiligheid.

Tevens onderzoekt WoonCompas de behoefte aan nieuwere speeltoestellen voor kinderen als vervanging van de zandbak. De kans is groot dat dit jaar al wordt gerealiseerd. Ook dit maakt ons blij, want wij pleitten hier al voor in ons verkiezingsprogramma. Meer recreatie faciliteiten voor jong en oud. Speeltoestellen voor kinderen behoren daar ook toe!

Als laatste: doordat ouderen langer thuis dienen te wonen en door de komst van statushouders en vluchtelingen met andere gewoonten en culturen komt daardoor ook andere problematiek naar voren. Uiteraard dient de samenleving, de gemeente, WoonCompas en vele anderen daarop tijdig in te spelen.

Kortom, de gesprekken met de gemeente en WoonCompas zijn zeer nuttig geweest. EvR houdt uiteraard vinger aan de pols en zal op advies van de gemeente en WoonCompas verder ook nog met jongerenwerk en Buurtpreventie Bolnes gaan praten.

Inloopspreekuur van EvR
Ervaart u zelf ook problemen in uw straat of wijk, die u bespreekbaar wil maken? Mail dan naar info@echtvoorridderkerk.nu en/of bel met de raadsleden: Cora van Vliet (06-551 683 11) of Jim Kloos (06-420 198 60).
Uiteraard kunt u ook terecht bij onze inloopspreekuren die op regelmatige basis per jaar worden georganiseerd. De eerst volgende twee zijn bijvoorbeeld op woensdag 22 februari  om 19:30 uur en 5 april om 19:30 uur bij ’t Gilde in het gemeentehuis van Ridderkerk. Voor meer informatie kunt u op onze website terecht onder nieuwsberichten.

Delen

Ga naar de inhoud