Echt voor Ridderkerk

Themabijeenkomst Wijkparticipatie

Donderdag 19 januari 2023 organiseerde het Ridderkerkse college een themabijeenkomst. Het onderwerp was Wijkparticipatie. Wethouder Stip werd ambtelijk ondersteund door de heer Rietveld.

Vanwege eerder gehouden evaluaties (o.a. in 2019) over het functioneren van de Wijkoverleggen en het collegeprogramma om de participatie vanuit onze inwoners te verbeteren, kwam het college met een voorstel richting de raad. Onlangs zijn ambtenaren en/of bestuurders tijdens één of meerdere wijkoverleggen onheus bejegend. Daarom heeft het College van B&W zonder enige toelichting of overleg besloten de ambtelijke ondersteuning van alle wijkoverleggen te stoppen. Uiteraard viel dit niet in goede aarde bij de acht bestaande wijkoverleggen. De voorzitters van de deze overleggen hebben dit middels een schrijven aan de raad dan ook kenbaar gemaakt.

De eervolle taak aan de gemeenteraad om hierop te acteren. Het college heeft wel grootste plannen daar waar het gaat om de participatie door onze inwoners en zet daar maximaal op in. Vooral jongeren dienen meer en meer betrokken te raken. Tegelijkertijd wordt de groep ouderen niet vergeten.

Het college wil bijvoorbeeld buurttenten, leefbaarheidsteams, verenigingen en kerken, buurtpreventie, wijkidee-teams, wijkambassadeurs, dorpsmariniers en het spreekuur van het college gaan inzetten om de participatie te verbeteren. Dit allemaal onder het motto van door ontwikkelen van de huidige Wijkoverleggen.

Op de vraag van Echt voor Ridderkerk of een én-én situatie ook mogelijk is, gaf de wethouder in eerste instantie een negatief antwoord. Later kwam ze daar een klein beetje op terug, door aan te geven dat het nog niet helemaal zeker is dat de Wijkoverleggen helemaal over boord worden gegooid. Ze gaan echter niet door in de huidige vorm.

Achtergrond van de wijkoverleggen

In 2005 is Ridderkerk begonnen met wijkgericht werken. Er zijn acht wijken, met elk een wijkoverleg. De wijken Drievliet en Het Zand kennen één gezamenlijk wijkoverleg. Deze overleggen kennen 5 overlegrondes per jaar. Drie voor de zomer periode en twee in het najaar. Uit onderzoek blijkt dat er totaal gemiddeld 50 aanwezige inwoners per ronde zijn. Dat is ongeveer 0,1% van het totaal aantal Ridderkerkse inwoners.

In een wijkoverleg zijn niet alleen inwoners vertegenwoordigd. Ook mensen van Facet, politie, wijkregisseur en ambtelijke ondersteuning zijn van de partij.

Aanpak nieuwe wijk-participatie
De nieuwe vorm van wijk-participatie dient resultaatgericht te zijn en kent een helder startmoment.
De betrokkenheid van belanghebbenden moet voldoende zijn; dus veel inwoners dienen hun mening te geven op bepaalde onderwerpen. Verder denkt het college aan maatwerk particpatie en werken ze graag themagericht, omdat dit in de praktijk al succesvol is gebleken. Straat-praat is ook succesvol gebleken. Dit initiatief kwam WoonCompas, en werkte heel goed. Vandaar dat het college dit voorbeeld omarmt.

Ook de digitale participatie wordt verbreed. Naast de gemeente website, worden FaceBook, Twitter, Instagram en LinkedIN ingezet om onze inwoners te bereiken. Maar ook het houden van enquêtes en workshops staan in het voorstel.

Voorbeelden van nieuwe aanpak wijkparticipatie

Vervolg
Op onze vraag: Wanneer verwacht het college met een definitief voorstel naar de raad te komen, kon de wethouder geen antwoord geven. Dat wist ze nog niet.

Het advies van Echt voor Ridderkerk is, ondanks de ambitieuze en vooruitstrevende plannen van het college, waar wij ons in kunnen vinden, in contact te blijven met de wijkoverleggen en deze ambtelijk te blijven ondersteunen. Zij bestaan al bijna 20 jaar; hebben toch een netwerk in de wijk; hebben kennis van zaken en ervaring met overleg te voeren met de gemeente. Meerdere partijen gaven dit advies mee. Het doet ons denken aan een gezegde met een berenhuid en niet verkopen, voordat de beer geschoten is. 🙂

Raadsleden EvR: Cora van Vliet en Jim Kloos

Delen

Ga naar de inhoud