Echt voor Ridderkerk

Verslag raadsvergadering 25 november 2021

Nadat de reguliere onderwerpen aan bod waren gekomen, zoals het vaststellen van de agenda, vragenuurtje raadsleden, vaststellen besluitenlijst en lijst van ingekomen stukken, werd het onderwerp Tweede wijziging Algemene Plaatselijke Verordening door het college ingetrokken. Dit vanwege de landelijke wetgeving omtrent het afsteken van vuurwerk tijdens Oud en Nieuw.

HOV-verdiepingsstudie Rotterdam-Ridderkerk

Er was veel te doen bij dit onderwerp; en dat begrijpen we ook bij Echt voor Ridderkerk. Ook binnen onze fractie is er lang nagedacht of die vele miljoenen aan investeringen nu wel noodzakelijk zijn. Totaal zouden alle fasen bij elkaar zo’n € 25 miljoen vergen. Ogenschijnlijk gaat het slechts om drie minuten reistijdverbetering. Op zich vinden we dit niet voldoende om zo’n investering te rechtvaardigen. Echter, de gemeenteraad heeft eerder al anders besloten; dus wij kunnen slechts bijsturen waar nodig. En nodig; dat vinden we het.

Maar dat is natuurlijk niet alles. Het gaat om een groter geheel. En dat was ook het duivelsdilemma voor ons. De aansluiting op het R-net met toekomstperspectief om een gegarandeerde verbinding te hebben naar Rotterdam, maar ook (later) naar Dordrecht, dat is toch wel een belangrijk punt. Dus ongeacht het aantal passagiers, blijft deze R-net route in tact.

Daarbij worden er de komende jaren zo’n 900 tot 1.000 woningen gebouwd welke langs het traject komen te liggen van deze R-net bus. Gezien de huidige ruimte voor deze woningen zal de nu geldende maatstaf voor het berekenen van parkeerplaatsen per woning, ook wel de parkeernorm genoemd, lager uitkomen te vallen dan de huidige parkeernorm. Dat zal betekenen dat er een goed alternatief voor de auto moet komen, want niet elk huishouden zal één of meerdere auto’s kunnen bezitten met deze nieuwe parkeernorm. En daar zou deze R-net bus een oplossing voor kunnen zijn.

Voor Echt voor Ridderkerk is het belangrijk dat de bushalte bij het Goudenregenplantsoen in tact zou blijven. Al is het maar voor de vele senioren die daar woonachtig zijn. Dit advies gaven wij de wethouder van Verkeer en Vervoer dan ook mee.

Of alle HOV-bussen elektrisch gingen rijden vroegen wij ons af. Dat was nog niet helemaal duidelijk volgens de beantwoording van de wethouder.

Verder vindt Echt voor Ridderkerk het heel belangrijk dat de wijken goed aangesloten worden op de toekomstige R-net route. Dat buurtbussen hiervoor dé oplossing zijn, moge voor zich spreken. Alleen deze bemannen met vrijwilligers; daar zijn wij geen voorstander van. Vrijwillig is namelijk niet vrijblijvend. Zeker niet daar waar het gaat om vervoer van mensen. Zij moeten immers kunnen rekenen op een beschikbare verbinding. Daarom pleitte EvR voor het vullen van deze chauffeursvacatures met participatiebanen. Mensen vanuit de bijstand opleiden tot buschauffeur en hun een échte baan aanbieden. Hoe mooi is dat? Wij vroegen dan ook een toezegging van de wethouder hiervoor.

Wethouder Meij heeft toegezegd hier een onderzoek naar te doen. Daar zijn wij al blij mee. Uiteindelijk heeft dat bij ons de doorslag gegeven om in te stemmen met fase 1. Een meerderheid van de raad stemde er ook mee in, waardoor deze HOV-verbinding er dus komt.

Uitvoeringsagenda Verkeersveiligheid Ridderkerk

EvR vindt dit een mooie uitvoeringsagenda. Wij gaven het College de overweging mee of een fietshelmplicht een idee is om het aantal zware ongevallen mede naar beneden te brengen en vroegen of de Wethouder daar mogelijkheden toezag. Hij antwoordde dat dit landelijke wetgeving is en verwacht dat dit binnen afzienbare tijd zal geschieden.

Verordeningen

EvR stemde in met de Verordening op de gemeentelijke adviescommissie Commissie Ruimtelijke Kwaliteit Ridderkerk 2021, maar tegen de verordening Energiezuinig investeren Cornelisland, omdat het verbieden van gasgestookte apparaten ons inziens een slechte zaak lijkt en wij de discussie over waterstofgas eerst willen afwachten.

Rapport Rekenkamer commissie ‘De energietransitie in Ridderkerk’

EvR vond het een mooi rapport en kan hiermee instemmen. Maar wij steunden het amendement van de SGP voor wat betreft aanbeveling C.

Herbenoeming leden Rekenkamercommissie

EvR stemde in met de herbenoeming van de leden van de RKC, omdat wij tevreden zijn over het werk dat zij leveren en de continuïteit die met de herbenoeming gepaard gaat. Wij wensten hen veel succes toe. Dit werd gewaardeerd door de leden van de RKC, zo bleek uit hun reactie per e-mail na de vergadering.

Afvalstoffenverordening Ridderkerk 2021

EvR stemde als enige partij tegen, omdat wij geen behoefte hebben om af te wijken van de landelijke nieuwswaardenorm van 10%. Geef Huis-aan-Huis bladen de vrijheid om dit zo in te vullen, was ons argument.

Extra lokaal voor IKC De Noord

Het is fijn te vernemen dat er meer gezinnen met jonge kinderen in Ridderkerk zijn komen te wonen dan verwacht. Onderwijs is belangrijk voor de vorming en ontwikkeling van onze jonge inwoners. Het hebben van goede faciliteiten om onderwijs te kunnen volgen is daarom van groot belang. IKC’s hebben daarbij ons inziens de toekomst. EvR kon daarom instemmen met het voorliggende voorstel tot uitbreiding van een 13e lokaal voor IKC De Noord.

Oprichting Stichting Samenwerking Onderwijs Bedrijfsleven

EvR gaf aan al in de periode 2014-2018 te pleiten voor een goede samenwerking tussen de 5 O’s (Onderwijs, Organisaties, Ondernemers, Overheid en Ouders). Daarom waren wij bijzonder blij dat dit punt is opgepakt en nader wordt uitgewerkt. Wel vroegen wij ons af waarom er gekozen was voor een stichting en niet een veel eenvoudigere vorm als een projectgroep of werkgroep. Ook was niet duidelijk om welke ondernemers het ging en uit welke sector zij kwamen. De raad kon op dit agendapunt slechts zienswijzen meegeven. Er werd dus niet gestemd.

Delen

Ga naar de inhoud