Echt voor Ridderkerk
Cora van Vliet en Jim Kloos

Algemene Beschouwingen Begrotingsraad 4 november 2021

Cora van Vliet en Jim Kloos

Inleiding

Met genoegen kijken we terug op een laatste vol jaar van deze raadsperiode. Een periode die wederom gekenmerkt werd door Corona perikelen en mindere fysieke contacten. Een periode waarin we hebben gemerkt dat we elkaar via de digitale snelweg toch hebben weten te vinden. Een periode waarin de zaken ‘gewoon’ doorliepen. Nee, het verliep niet altijd vlekkeloos. Soms was bijsturing nodig.

We zijn tevens bijna aan het eind van deze raadsperiode gekomen. Ook een periode waar EvR, ondanks onze interne problematiek, toch stand heeft gehouden als coalitiepartner om de mede opgestelde collegeplannen grotendeels tot uitvoering te brengen. Voor ons is dat niet altijd een gemakkelijke periode geweest. Maar dat zal mogelijk ook voor onze coalitiepartners zo zijn geweest.

Ook een woord aan dank aan sommige oppositiepartijen dat zij ons afgelopen jaar vooraf betrokken hebben in hun moties en amendementen.

We vinden het fijn dat het college onder andere ons verzoek rondom de zgn 6-minuten zone gemeente heeft opgepakt en werk heeft gemaakt van een goed overzicht van beschikbare AED’s en gratis trainingen voor burgerhulpverleners. Iets wat wij de afgelopen twee jaar ook gratis hebben aangeboden.

Een woord van dank aan alle ambtenaren die zo hard hebben gewerkt om de financiële rapporten (kadernota, begrotingen, tussenrapportages) op te stellen en op alle raadsvragen in te gaan. Wij zijn hen zeer erkentelijk. Wij gaan in op de punten die wij het meest belangrijk vinden om te melden.

Plannen

Afgelopen jaar zijn er ook veel plannen ontwikkeld of nader uitgewerkt. Plannen die behoorlijk wat impact hebben op Ridderkerk en haar inwoners. Denk onder andere maar aan de Klimaatvisie en de RES, de Groenvisie, de HOV visie, herinrichting van het Oosterpark, Het scherm aan de A15, de nota Gezondheidsbeleid, het bestemmingsplan Electropark 17, en niet te vergeten plannen voor het Sociaal Domein. Zo kwamen aan de orde: Plan extra inzet ter voorkoming problematische schulden; iets waar wij volledig achter kunnen staan.

Voor wat de klimaatplannen betreft, maakt EvR zich zorgen over de haalbaarheid en betaalbaarheid.

Vraag aan de wethouder:

  1. Nu Rotterdam zich financieel heeft teruggetrokken uit het Warmwaternet bedrijf;
    wat betekent dat voor de uitvoering van een mogelijk warmwaternet in Ridderkerk?

Sociaal Domein: Jeugdzorg

Binnen het Sociaal Domein is er ook veel te doen op het gebied van jeugdzorg. Veel uitleg behoeft dit niet. Wel aanpakken en doorpakken en bovenal voorkomen dat specialistische jeugdzorg nodig is door sneller hulp te bieden of preventief te werken. IKC’s zien wij écht als mogelijkheid om eerder aan de voorkant te komen. Daarom zijn wij voorstander om IKC’s blijvend te ondersteunen met contactpersonen uit het Wijkteam, voorstander om meer huisartsen te betrekken door samenwerking met het wijkteam en voorstander van het werven van meer pleeggezinnen, bij voorkeur in Ridderkerk zelf. Een pleeggezin is immers een tijdelijke oplossing zodat minderjarigen beschermd worden in hulpeloze situaties. Het houdt de kinderen in een gezinsomgeving tot hun eigen gezin of familielid weer voor hen kan zorgen. En dat is belangrijk. Daarom dienen wij samen met de SGP een motie Campagen voor meer (deeltijd) pleegouders in.

Om de juiste acties uit te voeren is het van groot belang te weten waar de problematiek binnen de jeugdzorg exact ligt en wat deze precies behelst. Vandaar dat wij samen met de SGP een motie indienen om een onderzoek in te stellen naar de aard en omvang van de jeugdproblematiek in Ridderkerk.

WMO:

We hebben onze zorgen al eerder in de raad geuit, toen bekend werd gemaakt dat het WMO-vervoer te duur werd en ritten al 24 uur van tevoren aangevraagd dienden te worden, om zo kosten te kunnen besparen. Gelukkig is dit weer teruggebracht naar één uur. Er worden miljoenen uitgegeven aan schermen, herontwikkeling centrum, nieuwbouw scholen, enzovoorts. Allemaal nuttige zaken hoor. Maar de mensen die het WMO-vervoer zo hard nodig hebben staan in de kou als we het niet blijvend mogelijk maken voor hen om deel te kunnen blijven aan onze samenleving! Daarom zien wij graag dat er voor de komende jaren het WMO-vervoer goed geregeld blijft. Aan EvR zal het zeker niet liggen!

Onlangs dienden we samen met de Christen Unie een motie in om WMO-beschikkingen tijdig te behandelen en de wachtlijsten te laten verdwijnen. We vernamen toen van de wethouder dat er onder meer een tekort aan personeel is, waardoor het niet op korte termijn mogelijk was deze aanvragen te behandelen. Daarom dienen wij samen met de CU wederom een motie in om per direct voor alle meldingen gedaan tot 4 november 2021 een beschikking af te geven mits duidelijk is welke voorziening wordt aangevraagd en het geen aanvragen voor verbouwing en vervoer betreft.

Preventie:

Preventie is belangrijk op meerdere gebieden. Ook op het gebied van Gezondheid en Welzijn. Wij zien graag dat dit college periodieke preventieve gezondheid checks voor AOW’ers stimuleert, opdat ouderen langer gezonder thuis kunnen blijven wonen. We vroegen hier vorig jaar ook al om.

VRAGEN AAN HET COLLEGE:

1. Hoe staat het hiermee in Ridderkerk?

2. Wordt hier al iets aangedaan, en zo ja, wat dan?


Maar ook vóóraf verslaving, stress en overgewicht voorkomen en direct aanpakken bij signalen hiervan. Dit kan al heel goed vanaf de schoolgaande leeftijd worden opgepakt. Jong geleerd is oud gedaan. Dat geldt zowel voor goede als slechte gewoonten; dus laten we zorgen dat het goede zijn en blijven en dat de slechte gewoonten zich niet kunnen ontwikkelen.

Belangrijk is ook om bij geestelijke problemen een overbrugging aan te bieden bij lange wachttijden in de GGZ.

Economie, werk en inkomen:

Economie, werkgelegenheid, onderwijs, ondernemerschap. Het heeft allemaal met elkaar te maken en het beïnvloedt elkaar. Het is daarom van belang dat Ridderkerk werkt aan een goed bedrijfsvestigingsklimaat, goede scholen, voldoende stageplaatsen, goede bereikbaarheid, goede woningen en een rijk en actief cultureel aanbod. Wanneer Ridderkerk een sterke economische positie heeft, biedt dit inwoners meer kansen, werkgelegenheid en toekomstperspectief.

Belangrijk is dat het regionale onderwijs goed aansluit bij de economische ontwikkelingen van Ridderkerk. Samenwerking tussen onderwijs, ondernemers, overheid en organisaties is daarom van essentieel belang.

Ridderkerk dient ondernemers en startups goed te faciliteren en hen wel vrij te laten om te ondernemen!

We bestrijden armoede door mensen met een bijstandsuitkering uitzicht op een baan te bieden door beter te matchen op hun kennis, ervaring, ambitie, wensen en leefstijl (nevenfuncties bijvoorbeeld). Het volgen van een opleiding en/of het hebben van een baan met inkomen zorgt er ook voor dat mensen een beter gevoel over zichzelf hebben, dat zij meer kansen voor de toekomst creëren en meer zelfstandig zijn. De gemeente dient daarom inwoners in de bijstand te stimuleren om een opleiding te volgen of een werkervaringsplaats te vinden.

Op het gebied van belastingbeheersing vindt EvR dat de WOZ-bijdrage per jaar niet meer dan maximaal het inflatiecijfer mag stijgen, omdat de WOZ geen melkkoe is. Het preferente dividend welke jaarlijks uit Stedin kan komen, dient in onze ogen besteed te worden aan lastenverlaging van inwoners en bedrijven.

Sport, cultuur en beweging:

Evengoed is beweging ook heel belangrijk. Zowel voor de fysieke als psychische balans in het leven van onze inwoners. Door Corona zijn veel mensen gestart met wandelen en bewegen. Laten we hen stimuleren dit blijvend te doen door a. meer fitness- en sportapparatuur in de buitenruimte te plaatsen en b. een zogenaamde sport-pas, al dan niet gecombineerd met een cultuur-pas en de Ridderkerkpas, te introduceren. Met zo’n pas kunnen onze inwoners bijvoorbeeld 3x gratis alle sporten van hun keuze uitproberen en korting krijgen op aanschaf van kleding en/of materialen die voor hun sport nodig zijn. Ook zou deelname aan culturele activiteiten hiermee gestimuleerd kunnen worden. Daarom dienen wij hiervoor de volgende motie in: Sport- en cultuurpas Ridderkerk.

Verder vindt EvR het belangrijk dat de rookvrije zones rondom sportvelden en verenigingen worden uitgebreid. Niet alleen in de kantine of op het veld, maar ook er omheen moeten sporters zo min mogelijk met roken in aanraking komen.

Op sommige plaatsen in de buitenruimte zouden bijvoorbeeld schaakborden of -tafels geplaatst kunnen worden, waarmee inwoners gestimuleerd worden logisch na te denken en waarmee zij de kans krijgen andere inwoners te ontmoeten. Geheel ongedwongen en op een bijna natuurlijke wijze vinden er dan ontmoetingen plaats. Dat is goed tegen eenzaamheid. Daarom dienen wij samen met de SGP de motie Schaakborden in Ridderkerk in.

Onderwijs

Onderwijs is het overbrengen van kennis, vaardigheden, houding en gedrag met vooraf vastgelegde doelen. Onderwijs zorgt ervoor dan inwoners zich kunnen vormen en ontwikkelen, al van jongs af aan. En dat is belangrijk, want het is een ticket naar de toekomst. Naar zelfstandigheid, naar een goede plek op de arbeidsmarkt en in de samenleving. Goed onderwijs is niet alleen belangrijk voor het individu maar ook voor de gemeente waarin het individu woont. En voor de bedrijven die hierin of in de regio zijn gevestigd.

Echt voor Ridderkerk hecht veel waarde aan goed onderwijs; doorlopende leerlijnen en samenwerking tussen onderwijs, ouders en de overige samenleving.

Niet alleen tijdens de schooltijden, maar ook daarbuiten. Daarom vindt EvR dat we de Brede School moeten blijven faciliteren om het mogelijk te maken dat Ridderkerkse kinderen zich breder kunnen blijven ontwikkelen, ook na schooltijd, op het gebied van sport, bewegen, kunst, cultuur en gezondheid. Vergeet echter niet de leerlingen, die een uitdagendere schoolaanbod nodig hebben.

Problemen, zoals leerachterstand, schooluitval, taalachterstanden, verslavingsproblematiek enzovoort, dienen snel gesignaleerd en aangepakt te worden. Op scholen behouden we de contactpersonen dan wel breiden we ze uit om meer aan vroeg signalering te (kunnen blijven) doen.

Taalachterstanden en laaggeletterdheid dienen ook aangepakt te worden in Ridderkerk. Weet het college en de raad dat het niet goed kunnen lezen, schrijven en/of rekenen de laaggeletterde zelf zo’n 575 euro per jaar kost? En dat 17,9% van de 15-jarigen risico loopt om laaggeletterd te worden?[1]
Volgens onderzoek heeft zo’n 11 tot 13 % van de Ridderkerkers niet voldoende vaardigheden om in de huidige maatschappij mee te doen, dat zijn zo’n 5.800 tot 7.800 inwoners van 16 jaar en ouder in gemeente Ridderkerk[2]. Dit zijn niet alleen nieuwkomers, maar ook mensen die in Nederland geboren zijn. 

Tijd om hier dus méér aandacht aan te besteden. Wij denken dat dit o.a. kan door een taal-ambassadeur aan te stellen; iemand die ervaringsdeskundige is en anderen kan enthousiasmeren om iets aan de problematiek te doen. In andere gemeenten werkt dit namelijk bevorderend om mensen met laaggeletterdheid in beeld te krijgen en hen te activeren hieraan iets te doen.

Vragen aan de wethouder:

  1. Zou een taalambassadeur in Ridderkerk zinvol zijn?
  2. En zo ja, gaat u hiermee aan de slag?

Verkeer, vervoer en wegen:

Bereikbaarheid van Ridderkerk blijft voor EvR centraal staan, ongeacht hoe men zich wenst te vervoeren. Ouderen dienen actief aan de samenleving te kunnen blijven deelnemen.  Goed busvervoer is daarom van belang.

Onze winkelcentra zijn gediend met gratis parkeerplaatsen. Het winkelcentrum “De Werf” in Bolnes is een duidelijk bewijs hiervan.

De auto en natuurlijk de bus en de fiets dienen voldoende ruimte te krijgen op onze wegen. Het ontwikkelen van eenrichtingsverkeerswegen heeft daarom niet onze voorkeur. Het wordt er allemaal niet overzichtelijker en verkeersveiliger op. Ook het milieu is niet gediend met het omrijden dat daardoor ontstaat. Het zorgt immers voor extra CO2 uitstoot. Daarbij mag het ook géén zoektocht binnen de gemeente worden! Mensen van buiten Ridderkerk kunnen dan het centrum gaan mijden. Dit is weer onwenselijk in verband met de winkelleegstand in het centrum en de huidige en gewenste commerciële positie van het centrum voor ondernemers en aantrekkelijkheid inclusief toegankelijkheid voor bezoekend winkelend publiek.

Veel straten in Ridderkerk zijn verzakt, tegels op voetpaden liggen ongelijk waardoor er al gevaarlijke situaties voor onze inwoners zijn ontstaan. 

Op sommige lokale wegen worden fietspaden niet duidelijk  gemarkeerd. Hierdoor weten automobilisten niet altijd welke ruimte zij dienen te geven aan fietsers.

Ook voetpaden zijn niet altijd duidelijk gemarkeerd of eindigen ineens op heel onlogische plekken. EvR wil dat dit allemaal wordt verbeterd, zodat het logischer en veiliger is voor inwoners en bezoekers van Ridderkerk.

EVR is niet gelukkig met de trend die is ingezet op het versoberen van het Openbaar Vervoer, waarmee het contact van Ridderkerk met de regio verschraald. Ridderkerkers moeten vrij kunnen reizen en zij moeten ondersteund blijven met bereikbaar en betrouwbaar OV binnen de gemeentegrenzen.

We zijn daarom niet tevreden over de toekomst van het Openbaar Vervoer. We zien langere reistijden op de sneldienstroutes, doordat veel mensen eerst naar de haltes van deze sneldienst routes moeten zien te komen. Busdiensten zijn qua frequenties op sommige lijnen ook minder gunstig geworden. Kortom, EvR is hier niet helemaal gelukkig mee; net als vele Ridderkerkers.

Wel zijn we blij dat AOW’ers gratis met de RET bus kunnen reizen. Ons EvRverkiezingsmotto 65+, gratis met de bus, heeft hier zeker toe bijgedragen. Wij zien dat graag in de komende jaren zo blijven.

Veiligheid.

EvR vindt dat er op verschillende terreinen meer handhaving nodig is, zoals bij illegale plaatsingen van afval, bij overlast van verkeer, vuurwerk, geluid, wapenbezit en criminaliteit. Toezicht en handhaving zijn en blijven daarom erg belangrijk. Bestrijding van drugsgebruik, drugshandel en criminaliteit moet meer aandacht krijgen. Overlast van o.a. ondermijning, drugscriminaliteit, straatroven, inbraken en dergelijke dient te verminderen dan wel te worden voorkomen.

Jongeren dienen weerbaarder gemaakt te worden tegen drugsgebruik, verslavingen en criminaliteit.

Een gevoel van veiligheid heeft ook te maken met de directe leefomgeving. Is er voldoende verlichting op straat en werkt deze? Zijn er geen gevaarlijke verkeerssituaties door struiken naast of obstakels op de weg? Kan men veilig over straat lopen? Zijn er losliggende tegels, of tegels die omhoog worden gedrukt door wortels van bomen?

Kortom, veiligheid is een groot begrip, dat écht aandacht verdient. EvR wil dat veiligheid deze aandacht ook krijgt. Buurtpreventies spelen daarbij een grote rol en dienen daarom goed gefaciliteerd te blijven.

Het afgelopen jaar hebben er meerdere heftige incidenten in Ridderkerk plaatsgevonden. Ridderkerk wordt er nog niet veiliger op. Dit opgeteld bij alle drugsoverlast die wij Ridderkerkers meer en meer ervaren alsmede de overige berovingen en incidenten gedurende het afgelopen jaar, verzoeken wij het College om grote aandacht te hebben voor onze veiligheid. Het behoud van een eigen politiebureau in Ridderkerk vinden wij van EvR dan ook erg belangrijk.

VRAGEN AAN HET COLLEGE:

  1. Wat is de huidige status van behoud van dit politiebureau?
  2. Tevens verzoeken wij het College om te zorgen voor voldoende capaciteit om te kunnen handhaven. Maatregelen zonder handhaving zet bijna geen zoden aan de dijk. Meer politie en handhavers zichtbaar op straat draagt bij aan een verhoogd gevoel van veiligheid. EvR vindt dat er nog wel uitbreiding met minimaal  twee BOA’s mogelijk moet zijn.

Milieu en klimaat:

Enerzijds staat het milieu en klimaat in de belangstelling. Ja, het klimaat speelt een belangrijke rol, maar is slechts deels door de mens beïnvloedbaar. Zeker het percentage dat Nederland daar wereldwijd aan kan bijdragen. Anderzijds moeten wij oppassen dat de vele aangekondigde maatregelen onze beleidsvrijheid niet beperken. Want wij willen kunnen leven, werken en genieten! En onder meer huizen kunnen bouwen.

Ook mogen niet de stapelingen van extra, al dan niet milieu gerelateerde (directe of indirecte), belastingen teveel druk op het inkomen van huishoudens leggen.

Natuurlijk zijn wij voorstanders van energieneutraal werken, wonen en recreëren. De schoonheid van Ridderkerk moet echter wel behouden blijven. Landschapsvervuiling door (teveel) windturbines willen wij niet. We zijn wel voorstanders van innovaties die het milieu en klimaat sparen.

We dienen kritisch te kijken naar ons eigen afvalbeleid. Niet alleen wat het zou moeten zijn, ook het vervoer naar de verwerkingscentrale en de kosten dienen onder de loep te worden genomen. We willen bij-plaatsingen voorkomen. Mensen met een laag inkomen zitten niet te wachten op extra uitgaven om grof vuil op te komen halen. Daarom vindt EvR dat het afhalen van grof afval bij mensen thuis tweemaal per jaar gratis moet zijn. Daarom dienen wij hiertoe een motie in, mede ondertekend door Leefbaar Ridderkerk en de Pvda, te weten de motie gedeeltelijke vrijstelling grof afval in Ridderkerk.

EvR had het vorig jaar al over het zwerfvuil in Ridderkerk en de tekorten aan vuilnisbakken en wijk-/buurt afvalbakken. In de afgelopen twee jaar hebben wij al diverse schoonmaakacties in de wijken van Ridderkerk gehouden en gezien dat er toch écht iets gedaan dient te worden aan het (zwerf)vuil. In grote delen van ons prachtige Ridderkerk is echt een tekort aan afvalbakken en de reguliere (gele) vuilnisbakken. En daar waar ze staan, zijn ze vaak vol en worden te laat geleegd, waardoor er veel vuil naast zo’n bak terecht komt. Ditzelfde geldt voor de container afvalbakken. Het is goed te weten dat het college hiervoor met een plan zal komen.

Met betrekking tot het openbaar groen vinden wij dat bomenkap zoveel mogelijk voorkomen moet worden, en dat bij nieuwe aanplant voor klimaatbestendige bomen gekozen moeten worden. Als laatste vinden wij een hoger niveau van onderhoud en beheer van het openbaar groen noodzakelijk, gezien het aantal klachten dat wij het afgelopen jaar van onze inwoners ontvingen.

Ruimtelijke ordening en Wonen:

Op dit moment ziet EvR al een toenemende behoefte aan meer betaalbare huur- en koopwoningen in Ridderkerk. Onze jongeren staan jaren ingeschreven en komen dan nog steeds niet in aanmerking voor een sociale huurwoning in Ridderkerk. En dat is onredelijk. Zij zijn hier vaak opgegroeid, sporten e/o werken in Ridderkerk en hebben heel hun sociale netwerk hier zitten. En toch worden ze genoodzaakt elders te gaan wonen? Dat gaat EvR te ver! 
Ouderen die kleiner willen wonen hebben ook  nauwelijks kansen op een woning. Er is dus een groot tekort aan woningen voor starters, jongeren en senioren.  

Echt voor Ridderkerk wil voor alle inwoners een kwalitatief goede woningvoorraad beschikbaar hebben. Dit geldt voor alle doelgroepen: jongeren, ouderen, gezinnen en voor alle situaties, zoals eenpersoonshuishoudens, beschermd wonen situaties en levensloopbestendigheid. We willen dat onderzocht wordt of het mogelijk is om de percentages van verdelingen van (sociale) huurwoningen te veranderen in 75% voor Ridderkerkers en maximaal 25% voor mensen van buiten Ridderkerk.

Vragen aan de wethouder:

  1. Ziet de wethouder, binnen de regionale akkoorden die er zijn, kans om de percentages van toedeling te wijzigen in 75% voor Ridderkerk en 25% voor mensen van buiten Ridderkerk.
  2. Zo ja, op welke termijn en hoe gaat het college dit aanpakken?
  3. Zo nee, waarom niet?

Bij het (ver)bouwen van woningen houden we rekening met zo mogelijk energieneutraal wonen en klimaatadaptatie. Met de komst van de omgevingswet op 1 juli 2022 staan onze inwoners centraal. Er komt meer ruimte om te ondernemen en de procedures worden korter. We kijken hier dan ook naar uit.

Financiën en participatie:

Ridderkerk staat er goed voor met een ruime reserve op de balans. Maar enige terughoudendheid om dit verantwoord te besteden is wel ons doel. Vanzelfsprekend gaat EvR de komende jaren ook weer voor een sluitende gemeentebegroting. Kosten gaan voor de baten uit; maar het dient wel om realistische en haalbare plannen te gaan.

Onroerend zaakbelasting (OZB) wordt door een huizen bezittende Ridderkerkers opgebracht. Er dient kritisch te worden gekeken naar de opbrengsten.

De gemeente is er voor al haar inwoners en dient deze dan ook centraal te zetten en hen te betrekken bij toekomstige plannen. Participatie is daarom van groot belang. Meningen, suggesties en ideeën van inwoners moeten dan ook serieus worden genomen. Niet alleen ‘luisteren’ maar er ook iets mee doen. En zeker een terugkoppeling geven wat er met de inbreng is gedaan. EvR erkent de onvrede hierover onder de inwoners!

EvR wil dat Ridderkerk geen zesjes gemeente is, maar minimaal een 7 gemeente, op alle onderdelen waarop wordt geënquêteerd. Dus ook bij het onderwerp participatie, waar we een 6,3 scoren, zien wij graag meer inzet vanuit de gemeente om van participatie meer te maken.

Slot:

Graag wensen wij het college van B&W, de ambtelijke organisatie, de (burger)raadsleden en een ieder die betrokken is bij het reilen en zeilen van en in de gemeente heel veel succes toe in de komende periode.


[1] Bron: www.lezenenschrijven.nl; document Feiten & Cijfers Laaggeletterdheid

[2] Bron: De Combinatie, artikel: Ridderkerkse bibliotheek maakt maand van Week van Lezen en Schrijven, di 1 sep 2020, 11:28 

Delen

Ga naar de inhoud