Echt voor Ridderkerk

Op bezoek bij Politiek Café

Zaterdag 18 september was ons raadslid Cora van Vliet te gast bij Radio Ridderkerk. Sinds jaar en dag organiseren zij, onder de bezielende leiding van Eric Harreman, de zaterdag na een raadsvergadering het Politiek Café. Dit keer was, naast EvR, alleen Partij18Plus vertegenwoordigd door hun fractievoorzitter Lucien Westbroek. De overige partijen waren niet aanwezig.

Raadsvraag EvR

Uiteraard ging Eric in op de raadsvragen welke door Partij18Plus en EvR waren gesteld. Voor EvR was het van belang dat de wethouder kleur bekende met betrekking tot het feit dat er zoveel onkruid tussen tegels, paden, wegen en openbaar groen stond. Wethouder Meij gaf dit ook ruiterlijk toe. Ook het feit dat er in het centrum en met name rond het Gemeentehuis, veel meer werd schoongemaakt. “Dat is immers een ‘hot spot’; ons visitekaartje van de gemeente”, aldus de wethouder. Meij gaf aan dat door de vele regen dit jaar en de toch wel warme dagen, met name in het voorjaar, dit ervoor zorgde dat het onkruid volop groeide. Daarom was hij ook bezig met het maken van een back-up plan voor de komende zomers. Ook zijn er zes handploegen extra ingeschakeld en heeft de aannemer, verantwoordelijk voor het onderhoud buiten het centrum, extra gereedschap aangeschaft om het onkruid beter te kunnen bestrijden. Van Vliet houdt vinger aan de pols m.b.t. het back-up plan dat eind december richting de raad zal komen.

Raadslid Van Vliet wordt geïnterviewd door radiopresentator Eric Harreman van Radio Ridderkerk

Nota Gezondheidsbeleid Ridderkerk

Uiteraard werd er nader ingegaan op de Nota Gezondheidsbeleid. EvR vindt deze niet SMART genoeg gedefinieerd en pleit ervoor dat ook rekening gehouden wordt met bewegen van onze inwoners. Ondanks dat dit al in andere beleidsstukken is opgenomen. Verder is EvR ontstemd dat de wethouder het MBR niet heeft geconsulteerd. Zij moesten op eigen initiatief met voorstellen komen, die nauwelijks zijn overgenomen. Op onze vraag waarom het MBR niet serieus genomen werd, antwoordde de wethouder Franzen dat dit wel degelijk het geval is geweest en dat er binnenkort een evaluatie gehouden wordt over de samenwerking met het MBR. Dan zal ook hun input, met name buiten het harde Sociale Domein, vast wel worden opgenomen.

Bestemmingsplan Electropark 17

Een ander hot item in de raad was de wijziging van het bestemmingsplan Electropark. De drie geplande woningen ter vervanging van de Irenekerk aldaar, heeft heel wat voeten in de aarde. Bewoners wensen een andere uitrit (via het Electropark/Nassaustraat) i.p.v. de geplande uitrit aan de Oranjestraat. Na een heftige discussie, amendement en motie van B01 (beiden verworpen), besloot de raad het bestemmingsplan met een meerderheid goed te keuren, zonder wijziging of het aannemen van de motie. EvR vindt het met name belangrijk dat het project doorgang kan hebben, opdat de stichting en de Irenekerk gemeenschap financieel niet in de problemen komen en dat er zoveel mogelijk (monumentale) bomen behouden blijven. Wel vinden we het jammer dat er geen optie kwam voor sociale huur- of koopwoningen.

Motie vreemd aan de orde van de dag: Tarifering rioolheffing

Verder waren er twee moties Vreemd aan de orde van de dag. De eerste ging over tarifering rioolbelasting, ingediend door Partij18Plus en EvR. Met het aannemen van deze motie komt er een onderzoek naar gelijkere verdeling van deze kosten, welke overigens kostendekkend dienen te zijn. Nu worden inwoners met woningen en ondernemers met bedrijven evenveel belast. Er wordt gekeken naar een verdeling op basis van WOZ waarde, met een maximum van € 5.000,- voor bedrijven.

Motie vreemd aan de orde van de dag: Direct Zorg Dagopvang

De tweede motie ging over Directe Zorg Dagopvang, welke EvR ook mede heeft ingediend. In schrijnende gevallen, wanneer dagopvang echt noodzakelijk is, wordt niet altijd binnen 8 weken een indicatie door het college afgegeven. Zorgaanbieders, die zelf heel goed kunnen beoordelen of deze opvang noodzakelijk is, bieden dan toch alvast hulp; om erger te voorkomen. Nu bleek dat zij daarvoor geen vergoeding ontvingen, waardoor zij (financieel) genoodzaakt waren ermee te stoppen. Dit ten koste van onze inwoners. Dat kan en mag niet zo zijn! De motie voorkwam dit probleem door te zorgen dat binnen de gestelde termijn wordt beschikt op aanvragen en directe hulp voor dagopvang mogelijk wordt gemaakt. Het accepteren van een spoedindicatie kan een extra positief beleidsinstrument zijn. En uiteraard ook dat gemaakte kosten vooraf aan de beschikking worden vergoed. De meerderheid van de raad ging hiermee akkoord.

Voor meer detail en uitgebreidere bijdrage van EvR verwijzen wij u naar onze VLOG op ons Youtube kanaal.

Delen

Ga naar de inhoud