Echt voor Ridderkerk

Verslag raadsvergadering 11 februari 2021

Nadat wat huishoudelijke zaken waren afgerond, en er werd gesproken over sporthal De Wissel als vaccinatieplaats tegen Covid-19 voor Ridderkerk, stonden er nog twee écht belangrijke zaken op de agenda.

Startnotitie Nota Gezondheidsbeleid

Onze voormalige wethouder Van Vliet had in 2018 al aangegeven dat er een nieuwe Nota Gezondheidsbeleid moest komen. En nu, drie jaar later lag er dan eindelijk een Startnotitie voor. Daarmee is de nota er zelf nog niet; maar er kan nu tenminste gestart gaan worden.

Belangrijk is dat de Startnotitie goed is opgesteld. En volgens onze fractie schortte er nog wel het één en ander aan.

De drie genoemde accenten, te weten:

  1. Verkleinen gezondheidsachterstanden;
  2. Vitaal & Gezond;
  3. Gezondheid in de fysieke en sociale leefomgeving,

vinden wij van EvR juist. Echter wij misten punt D, zijnde de GEESTELIJKE GEZONDHEIDSZORG, waar het gaat om emotionele en psychische problemen binnen alle leeftijdscategorieën. Wij zagen deze dan ook graag toegevoegd worden aan deze Startnotitie.  Helaas was wethouder Franzen hiertoe niet bereid, en hij kon of wilde niet motiveren waarom niet. Ondanks het herhaalde verzoek van ons raadslid Van Vliet.

Een vreemde zaak vinden wij. Waarom wel een brandbrief naar het demissionair kabinet mede ondertekenen, overigens op initiatief van Wethouder Roopram uit Barendrecht, maar je eigen inwoners laten stikken? Een brief waarin aandacht wordt gevraagd voor de effecten van Covid-19 op onze jeugd die momenteel groot zijn en deels niet te overzien? Wij kunnen dit niet rijmen. Jammer dat geen enkel andere partij in de raad onze fractie bij viel. Blijkbaar vinden die de Geestelijke Gezondheid van onze inwoners niet belangrijk.

Afijn, raadslid Los wilde zijn stiefzoon Franzen wel helpen door een totaal ongepaste opmerking richting ons raadslid Van Vliet te maken. Los had namelijk zelf rondgekeken in Ridderkerk en was tot de conclusie gekomen dat hij niemand was tegengekomen die geestelijke nood had. Dat zou zich dan alleen moeten afspelen rondom Van Vliet.

Wij distantiëren ons van deze opmerking. Los is wel vaker ‘los’ geslagen. Denk maar even terug aan het smijten met de krans die was geplaatst bij het oorlogsmonument. Hij wordt niet voor niets de Rijsoordse bloemensmijter genoemd op Twitter. 😊
Nee, meneer Los denkt de lachers op zijn hand te krijgen door anderen voor gek te willen zetten, maar heeft niet door dat hij zichzelf alleen maar verder beschadigd.

Afijn, verder zat de Startnotitie niet goed in elkaar. Zo komt het college, op pagina 2 van de startnotitie, bij het onderdeel Wat hoort er niet bij dit project, dus de afbakening, slechts met een hele opsomming van beleidsplannen en projecten waarmee de nieuwe nota raakvlakken heeft. Die opsomming verwachten wij echter bij het onderwerp Heeft het project raakvlakken met? op blz. 3. Bij de afbakening verwachten wij een opsomming van zaken die niet tot deze nota gaan behoren, maar wel met of mogelijk met gezondheid te maken kunnen hebben.

Verder misten wij nog een aantal partners die geraadpleegd kunnen worden, zoals sportverenigingen. Daarom zouden wij het amendement van D’66 hiertoe steunen. Door een toezegging van de wethouder was dit amendement niet meer nodig. Zij het, dat hij zich beperkte tot sportscholen en niet alle sportverenigingen wilde betrekken. Jammer, gemiste kans.

Ook vroegen wij of fysiotherapeuten, diëtisten en andere paramedici geraadpleegd konden worden. Hiertoe zag wethouder Franzen wederom geen noodzaak. Wij vinden dit een gemiste kans, daar deze beroepsgroepen een behoorlijke inbreng kunnen hebben op het gebied van Volksgezondheid.

Maar er komt ook geen vertegenwoordiging van ouders en milieuzaken, denk bij deze laatste aan de Werkgroep Lucht en Geluid. En als laatste, en zeker niet onbelangrijk, het Maatschappelijk Burgerplatform Ridderkerk. Zij worden ook niet echt geraadpleegd. De rol van het MBR is toch duidelijk? Zij zijn een onafhankelijk adviesorgaan van de gemeente. Ons inziens worden zij nu in een positie gemanoeuvreerd waarbij het MBR haar eventuele adviezen over de nota Gezondheidsbeleid met diverse zorgaanbieders dienen te bespreken dan wel te bediscussiëren in de online sessies?  De wethouder zag dit duidelijk anders.

En als laatste dan het ‘draagvlak’ van de startnotitie. Hier stond de programmabegroting genoemd. We hebben een programmabegroting. Joepie! Wat een draagvlak is dat, zeg. Hier verwachten wij dat er een indicatie is over de échte haalbaarheid, bijvoorbeeld de samenwerking met alle partijen, de mogelijke problemen in de planning. En niet alleen de centjes vermelden bij zo’n onderdeel van de startnotitie.

Wij vinden de planning ambitieus, maar blijkbaar gaat het college deze uitdaging graag aan. Wij kijken daarom ook met genoegen uit naar de nieuwe Nota Gezondheidsbeleid, waarin hopelijk alsnog onze wensen qua partners en aangehaald accent Geestelijke Gezondheidszorg zijn meegenomen.

Nota reserves en voorzieningen 2021-2025

Dit was best wel een complexe nota, waarin een opgave staat van alle reserves en voorzieningen van de Gemeente Ridderkerk. Een aantal daarvan worden “ontmanteld” en/of vloeien terug in de Algemene Reserve.

Maar vooral één onderdeel trok onze bijzondere belangstelling. Er werd een Reserve Warmtevisie van ruim € 4.000.000 opgenomen. Nog afgezien van het feit, dat zo’n reserve niet werd gemeld ten tijde van de behandeling van de Warmtevisie nota hadden wij wel een politiek principiële vraag:

Waarom vindt de wethouder dit een lokale opgave, dat door de lokale overheid van fondsen dient te worden voorzien?

Voor ons is dit een principiële vraag, want deze door de Gemeenteraad geaccepteerde landelijke overheidstaak (overigens EvR was als enige partij tegen!) vinden wij dit niet een taak, die door Ridderkerk gefinancierd dient te worden. Als de landelijke overheid dit zo belangrijk vindt, dan dient die landelijke overheid de gemeentes de kosten daarvan te vergoeden!

Als de Gemeente al bereid is daarvoor € 4.000.000 vrij te maken uit het Algemene reserve, dan zouden wij die liever gericht willen inzetten om het grootste financiële leed gericht op de Ridderkerkers te verlichten.

De wethouder had met deze vraag blijkbaar veel moeite. En nodigde ons uit schriftelijke vragen te gaan stellen. Natuurlijk pakt EvR deze toegeworpen handschoen op.

Verder was er veel discussie over een beneden- en bovengrens van de Algemene reserves. Samengevat hebben wij samen met de VVD een amendement ondersteund deze te stellen op € 20.000.000 respectievelijk € 40.000.000. Deze is door de Gemeenteraad aanvaardt.

Onder aantekening dat EvR niet akkoord gaat met die ruim € 4.000.000 als Reserve Warmtevisie gingen wij verder wel akkoord met in de nota genoemde indeling van Reserves en Voorzieningen met de daarin  soms genoemde bedragen.

Heeft u vragen over bovenstaande? Of wilt u ons wat mededelen? Uw vragen / mededelingen zijn van harte welkom op de e-mail van fractie@echtvoorridderkerk.nu  dan wel bij cora.vanvliet@echtvoorridderkerk.nu of  jim.kloos@echtvoorridderkerk.nu

Onze raadsleden komt graag koffie of thee drinken als u met ons van gedachten zou willen wisselen. Uiteraard helemaal Corona proef.

Delen

Ga naar de inhoud