Echt voor Ridderkerk

Raadsvergadering 21 januari 2021

Verslag Gemeenteraadsvergadering 21 januari 2021

Verduurzaming Gemeentelijk Vastgoed
Onze fractie  is akkoord gegaan met het raadsvoorstel inzake Verduurzaming van het Gemeentelijk Vastgoed. Wel kijken wij uit naar de rapportage van de terugverdientijd van de genomen besparingen op energiekosten na realisatie en EvR zal dit punt jaarlijks blijven volgen.

Nota Evenementenbeleid
Evenementen zijn belangrijk voor onze Ridderkerkse samenleving; om mensen te binden. Samen met de VVD diende wij een amendement in om de voorliggende nota Evenementenbeleid aan te laten passen op het onderdeel maximale subsidie per evenement. Nu maakte het voorstel een totaalbudget van € 50.000,- mogelijk, dat in zijn geheel aan één evenement zou kunnen worden toegewezen.
Echt voor Ridderkerk vindt het belangrijk dat meerdere evenementen in de Ridderkerkse samenleving mogelijk zijn, opdat alle doelgroepen bereikt worden. Subsidie aan meerdere evenementen maakt dit onder andere mogelijk. Vandaar het voorstel om de subsidie per evenement te maximeren op € 15.000,-.

Ook vinden wij een evaluatie om de vijf jaar te lang duren. We leven in een snel veranderende maatschappij met soms situaties met grote impact op onze samenleving. Denk maar aan Covid-19. Dan is het belangrijk dat beleid tussentijds is bij te stellen, dat er eerder geëvalueerd wordt en dat op beleid kan worden bijgestuurd.
Op dit onderwerp kregen wij bijval van D’66 en gelukkig ook de toezegging van de wethouder dat het beleid tussentijds kan worden geëvalueerd. Ons amendement haalde het helaas niet, maar de voorliggende nota op meerdere punten van inhoud gelukkig ook niet. Het college moet dus terug naar de ‘tekentafel’.

Zienswijze Kadernota GGD
In de Kadernota stelt het GR-bestuur de begrotingskaders vast voor 2022. De nota schetst op hoofdlijnen de inhoudelijke en financiële ontwikkelingen in de taken die de GRJR uitvoert en geeft een doorkijk naar de komende jaren. Hiermee vormt de Kadernota 2022 de start voor het opstellen van de begroting 2022 en daaropvolgende (ramings)jaren.
Echt voor Ridderkerk stemde in met de zienswijze van het college, echter met de kanttekening dat het college er aan de voorkant van het proces op toeziet dat er voldoende lokale inzet wordt gepleegd om zoveel mogelijk specialistische jeugdzorg te beperken, waardoor de benodigde uitgaven aan de GRJR kunnen worden teruggebracht.

Nota richtlijnen grondprijzen gemeente Ridderkerk 2021
Onze fractie kon instemmen met deze richtlijnen. Punt van aandacht is, dat hiermee de investeringen in sociale woningbouw niet in het gedrang komen. En nagaan welke prijzen echt gerealiseerd gaan worden.

Huisvesting IKC
Dit onderwerp is door het college ingetrokken en niet verder behandeld.

Startnotitie op Visie op Water
De Visie op Water beschrijft hoe vanuit oppervlaktewater invulling kan worden gegeven aan de ambities van de groenvisie en beschrijft daarin de functie, het gebruik en de beleving van het water. Echt voor Ridderkerk ging akkoord met de startnotitie alsmede het advies van de Commissie Samenwonen inzake een kleine aanpassing.

Rapport RKC
Het rekenkamer rapport beschreef de niet actieve rol van de gemeenteraad als controlerend orgaan. Hier laat de gemeenteraad steken vallen. Maar EvR deelt de visie, dat het de rol van elke politieke fractie is hieraan inhoud te geven.
Verstandiger is om aan de nieuwe raad, aanvangende in maart/april 2022, mee te geven hoe zij deze rol het beste kan invullen. Immers die raad zal met besluiten uit het verleden worden geconfronteerd. Onze fractie ondersteunde het amendement van de SGP om deze suggestie vast te leggen.

Ontheffing woonplaatsvereiste wethouder Oosterwijk
EvR heeft er nooit geheim van gemaakt dat een wethouder dient te wonen in de plaats waar hij/zij zitting heeft in een college. Echter, er zijn bijzondere omstandigheden die een college en raad noden hiervan af te wijken. Dan doen wij voor wethouder Oosterwijk al enige tijd. Vorig jaar heeft de fractie van EvR ook voor verlenging van de ontheffing gestemd om een drietal redenen, welke nog steeds van kracht zijn. Daarom stemden wij ook dit keer voor verlenging van de ontheffing.

De redenen zijn: 1). Wethouder Oosterwijk is enorm goed ingeburgerd, zowel in de gemeente als in het college;  2). Hij is minimaal even zichtbaar in en betrokken met Ridderkerk als de andere wethouders en  3). Wij zien in zijn situatie geen toegevoegde waarde in de verhuizing naar Ridderkerk.

Delen

Ga naar de inhoud