Echt voor Ridderkerk

Verslag Raadsvergadering 17 september 2020

De eerste vergadering na het zomerreces met veel boeiende punten op de agenda. Waar ging EvR voor?

Als eerste trachtte Cora van Vliet het agendapunt 11, Vaststellen Verordening Klachtenafhandeling 2020, van de agenda te krijgen, omdat de beide Ridderkerkse platforms niet vooraf waren geraadpleegd maar wel heel duidelijk aandachtspunten en verbeterpunten voor deze verordening hadden. Zowel het MBR als het BMR waren hierover zeer teleurgesteld. Helaas was het advies van het college dit punt gewoon op de agenda te laten staan. Bij het in stemming brengen van ons voorstel, bleek de gehele oppositie het met ons eens te zijn, maar sloten de coalitiepartijen de rijen en schaarden zij zich achter het voorstel van de raadsvoorzitter. Het agendapunt werd dus gewoon behandeld.

Integraal Veiligheidsbeleid

EvR hecht grote waarde aan veiligheid. Daarom waren wij ook blij dat het belang van dit onderwerp goed is verwoord in het collegeprogramma 2018-2022. Voor ons lag een uitgewerkt plan op het gebied van integrale veiligheid, dat overigens een compliment naar de opstellers van dit plan verdient.

Wij vinden het onder andere uitstekend te lezen dat de aanpak voor de komende jaren óók komt te liggen op preventie rondom het gebruik van lachgas, en dat het college de ontwikkelingen op dit gebied in de gaten houdt. Daarom wilden wij van het college weten of zij bekend zijn met het gegeven dat er zich per 1 november 2020 mogelijk een webwinkel, gespecialiseerd in het aanbieden van lachgas, in een voormalig pand van een bank in Ridderkerk wil vestigen? Wat de mening hierover van het college is en of zij hiertegen nog iets gaan ondernemen.

Het college, uit monde van burgemeester Attema (portefeuillehouder veiligheid), was bekend met de mogelijke komst van een webwinkel en is hier, net als Echt voor Ridderkerk, niet blij mee! Met dit antwoord waren wij al blij, maar dat de burgemeester zich zo uitsprak dat het college de winkel hier helemaal NIET wil hebben, dat die partij niet welkom is in Ridderkerk, verbaasde ons positief. Dat was moedig van het college. Zeker ten tijde van Corona en leegstand in het centrum, was dit een verrassende uitspraak.

Vanuit de SGP kwam een motie voor een onderzoek naar implementatie van ANPR camera’s in Ridderkerk. Behoudens Groen Links stemden alle partijen hiermee in.

Rapport Rekenkamercommissie (RKC)

Er lag wederom een prachtig rapport van de RKC voor. Uiteraard sprak EvR een woord van dank uit naar de RKC en de uitvoerders van het onderzoek. Dit rapport heeft helaas wel  regionale pers gehaald, vanwege de niet mis te verstane constateringen die zijn gedaan. We vinden dit bijzonder jammer en tegelijkertijd baart het ons ook wel zorgen. Er zijn op het gebied van beleid, governance, werkprocessen, beheer en opslag van gegevens diverse verbeterpunten gevonden. De aanbevelingen liegen er niet om. Er is serieus werk aan de winkel.

Fijn dat het college dit wil oppakken, om te zorgen dat zaken alsnog in orde komen. Er valt immers veel te winnen. Echter, jammer dat hier een rapport van de RKC voor nodig is. Juist de BAR-organisatie, met al hun expertise aan boord, zou dit toch niet nodig moeten hebben? De samenwerking tussen de drie gemeenten zou toch onder andere voor synergie, meer expertise en kracht zorgen. Dat is dan zeker niet gebeurd met onze informatiebeveiliging en privacy.

Afijn, het college beloofde beterschap. EvR wenst daarvoor wel een helder tijdpad te zien.

We waren ook nieuwsgierig hoe audits bij andere gemeenten uitvielen, om te kunnen vergelijken. Helaas konden we daarover van het college niets vernemen, maar bij navraag bij de RKC, bleek dat er gemeenten waren die dit beter hadden georganiseerd, maar ook die op het niveau van Ridderkerk lagen.
De SGP kwam met een amendement waarin zij o.a. een externe audit om het jaar voorstelde. Wij vroegen ons af waarom ze dat niet jaarlijks wilden. Dat was een kwestie van kosten maar ook omdat het college de interne audits beter gaat organiseren. De SGP vond overigens dat er voldoende was opgenomen rondom een planning/tijdpad. Hoewel EvR dat anders ziet, hebben wij, net als alle andere partijen in de raad, ingestemd met het amendement.

Herinrichting deelgebied 1 / Centrum Ridderkerk

Dat zag er na een nieuwe tekening mooi uit. Klikt u maar eens op deze link: https://raad.ridderkerk.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad-RK/2020/17-september/20:00/Herinrichting-deelgebied-1-Centrum-Ridderkerk/tekening-deelgebied-1-centrum-en-ruimte-Coosje-Ayalstraat.pdf

Een minpunt in het voorstel is en blijft dat er gratis parkeerplekken worden opgeofferd. Ondanks onze kanttekeningen is EvR akkoord gegaan met dit voorstel, behoudens de punten 4 en 5, zijnde de investeringen voor het gebouw van de fietsenstalling en de inrichting daarvan.

EvR heeft voor deze vergadering vooral gekeken naar de invalideparkeerplaatsen, waarvan gelukkig minimaal vijf naast het laadcentrum zijn gesitueerd. Tevens gaven wij aan niet gelukkig te zijn met het voorstel voor het realiseren van een gebouw bij de fietsenstalling, waarin ook een geldautomaat kan worden gerealiseerd. Ofschoon de banken aangeven een deel van de kosten te betalen, blijft EvR bij haar standpunt, dat het neerzetten van geldautomaten een activiteit van de gezamenlijke banken is en niet mede op kosten van de overheid zou moeten worden gerealiseerd. De vraag is verder of zo’n geldautomaat dicht bij de flat in geval van een ‘plofkraak’ veilig genoeg blijft voor die bewoners?

Verordening Algemene Begraafplaatsen Ridderkerk 2020.

De afgelopen maanden was er veel commotie en emotie rondom dit onderwerp. Erkend is, dat bepaalde processen niet correct liepen en dat dit enige miscommunicatie met betrokkenen heeft veroorzaakt.

Na bestudering van de stukken heeft de EvR fractie de wethouder gecomplimenteerd dat er nu een duidelijk stuk lag. Wel hebben wij hem aanbevolen om in het proces van communicatie met aangetekende stukken één of tweemaal daaraan een ontvangstbevestiging toe te voegen voor alle duidelijkheid dat de betrokkenen inderdaad benaderd zijn.

De EvR fractie is akkoord gegaan met deze verordening.

Uitvoering Motie 2019-47 – hondenlosloopgebied

EvR vindt dat de motie over het hondenlosloopgebied, met nummer 2019-47, is afgedaan nu er een tijdelijk gebied is aangewezen, gelegen aan de Koninginneweg ter hoogte van het Maximacollege. Het benodigde budget om dit gebied te realiseren wordt onttrokken uit de algemene reserves.

Casco herstel onderzoek Huishoudschool  

Het werd wel even stil in de raad. De EvR fractie gaf aan, dat zij diep in hun hart liever gezien zouden hebben, dat de Huishoudschool zou worden afgebroken…en nieuwe hofjesappartementen zouden worden neergezet. Maar dat was iets teveel voor de meesten. Het is immers en “cultuur-historisch” erfgoed (nou ja pas in 1952 gebouwd) en een gemeentelijk monument!

De EvR fractie  besloot daarna in te stemmen om het cascoherstel uit te voeren. En gaf het College mee daarover met MOED (huurders van het gebouw) verder in gesprek te gaan over de vervolgstappen. Uiteraard kijken wij ernaar, dat ook de bewoners worden meegenomen in het kader van participatie.

Vaststellen Verordening klachtenbehandeling Ridderkerk 2020

EvR wilde dit punt van de agenda af hebben. De redenen hiervoor zijn duidelijk. Zowel het Maatschappelijk Burgerplatform Ridderkerk (MBR) als het Burgerplatform Minima Ridderkerk (BMR) zijn vooraf niet geconsulteerd. Dat vinden wij een kwalijke zaak.

Het gaat hier niet om een paar kleine aanpassingen in de verordening, maar aanpassingen die onze burgers raken. Daarbij is het college gehouden adviezen te vragen over nieuwe en/of essentiële zaken in het sociale domein op grond van de drie decentralisatie wetten sociaal domein en het convenant tussen het college en de burgerplatforms. Er is geen advies gevraagd. Op onze vraag aan het college waarom niet, kregen we het antwoord dat het hier om een Algemene Klachtenbehandeling en niet een behandeling van klachten specifiek in het Sociaal Domein. Dat komt later dit jaar nog aan de beurt, en dan zal er wel vooraf overleg met de platforms zijn.Liever had EvR gezien dat het college dit voorstel zou intrekken, er nader gesproken zou worden met de beide platforms, en dan met een nieuw voorstel naar de raad was gekomen.

Deze werkwijze zagen wij terug in het amendement van de PvdA en daarom steunden wij dit! In de klachtenbehandeling wordt gesproken over een eerste plaatsvervangend raadsvoorzitter. Toen EvR aan de raadsvoorzitter vroeg wie dat momenteel is, kregen we als antwoord dat zij daar niet overgaat.

Tja, dat was onze vraag niet. We willen alleen weten wie haar 1e plaatsvervanger is. Vreemd dat de voorzitter dat niet wist of wilde zeggen. Volgens Groen Links was dit al wel bekend, en vastgesteld in de 1e of 2e raadsvergadering van deze periode. Achteraf vernamen wij van de griffie dat er nog steeds, na het vertrek van raadslid  Van de Spoel (VVD), geen nieuwe 1e plaatsvervanger is aangesteld. Als het goed is, kan de raad in november 2020 hiertoe een voorstel tegemoet zien. Het zal ons benieuwen.

Bestemmingsplan Gemini College, de Loods en de Gooth 

Dit kwam alleen op tafel ter vaststelling. De hele raad ging ermee akkoord, maar de EvR fractie vroeg wel aandacht voor de (verjaagde) ransuilen en vleermuizen. Of de wethouder de moed heeft dit ooit nog eens aan de Gemeenteraad terug te koppelen? We zullen het zien.

Afdoening motie 2019-35 inzake ombudsman

EvR vindt de motie inzake ombudsman niet afgedaan, omdat het college niet de vragen van de raadsleden heeft beantwoord en het gevraagde onderzoek niet heeft uitgevoerd. Na hoofdelijke stemming bleek dat PvdA, Groen Links, Burger op 1 en Leefbaar Ridderkerk hierover hetzelfde dachten. Helaas was dit onvoldoende stemmen, dus de motie is alsnog afgedaan.

Motie het kwijtschelden van huur van gemeentelijke sportaccommodaties te verlengen met 3 maanden. Deze motie was ‘Vreemd aan de orde van de Dag’. Met andere woorden, dit is een toegevoegd agendapunt. In deze motie werd voorgesteld de huur van Ridderkerkse sportaccommodaties voor onze (sport)verenigingen met drie maanden op te schorten. EvR stemde hiermee

Delen

Ga naar de inhoud