Echt voor Ridderkerk

Raadsvergadering 7 juli 2020

Verslag Raadsvergadering 7 juli 2020

De raad sloot op 7 juli 2020 de cyclus van raadsvergaderingen voor het zomerreces af. Er stonden wederom zeer belangrijke onderwerpen op de agenda. Een kort verslag hiervan treft u hieronder aan.

 • Kadernota 2021: Een kadernota is een opstap naar de begrotingen van de daaropvolgende jaren. Ook deze keer was er veel werk in gaan zitten en bracht EvR haar complimenten over naar de wethouder en het ambtelijk apparaat. Wel vroegen wij ons af hoe het zit met het rendement op de erfpachtcanon Nieuw Reijerwaard, en waarom deze niet geïndexeerd is. De wethouder kijkt daar nog naar.
  Het is wel jammer dat de kadernota niet ‘Corana proof’ is. Met andere woorden, de cijfers zijn gebaseerd op een wereld van vóór Corona en kunnen dus nog alle kanten op. Graag ziet EvR de maatschappelijke effecten van de coronacrisis in beeld nog vóór de begroting van 2021. De wethouder zou zo ver mogelijk in de begroting 2021 rekening houden met Corona effecten.

  Kloos en Van Vliet betreurden dat het college kwam met een voorstel om te bezuinigen op het WMO-vervoer. Rolstoel-afhankelijken zijn hier de dupe van. Wij zien Ridderkerk graag als een inclusieve samenleving en dienden daarom samen met de PvdA en anderen een motie in om met een nieuw en innovatief voorstel te komen en niet te bezuinigen op dit broodnodige vervoer. Behoudens de heren Los en Van der Linden was de gehele raad vóór deze motie.

  Verder diende EvR samen met Leefbaar Ridderkerk en anderen een motie in voor SROI. Wij vinden het noodzakelijk dat de gemeente meer energie steekt in het onder de aandacht brengen van Social Return On Investement, zowel bij huidige als toekomstige samenwerkingspartners, omdat dit kansen biedt aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Het zou het college zelfs sieren wanneer zij er op toe zien dat het ook daadwerkelijk gebeurt. Dit werd unaniem aangenomen in de raad.

  De motie herfinanciering leningenportefeuille werd ook door alle raadsleden omarmd.

 • Visie op Integrale Kind Centra:  Fijn dat de gemeente van een laissez-faire rol naar een regisserende rol wil stappen. Dat pas ook bij de verantwoordelijkheid die de gemeente heeft op het gebied van welzijn, jeugd en zorg. Hierdoor kan de gemeente geldstromen verbinden en toegankelijk maken voor samenwerkende partijen. De regisserende rol die het college voorstelt houdt in dat de gemeente voorop loopt bij het bevorderen van de totstandkoming van integrale kind centra. Iets dat ons uit het EvR hart is gegrepen. We pleiten wel voor een doorgaande leer-, ontwikkel-, én zorglijn voor al onze kinderen en het goed betrekken van Ouders en Ondernemers/Organisaties. We verwachten van onze LEA-partners dat zij zich hier maximaal voor inspannen. De visie werd unaniem aangenomen.
 • Bestemmingsplan Kievitsweg. Werd door de Gemeenteraad goedgekeurd. Vreemd vonden wij het wel, dat de bouwer al begonnen is. En over enige dagen wordt het ter inzage gelegd, zodat belanghebbende partijen hun bezwaren nog mogen indienen. Er is gelukkig wel wat afstemming met omwonenden geweest.

 • Vaststelling bestemmingsplan herinrichting De Nes. Werd unaniem goedgekeurd.

 • Algemene Plaatselijke Verordening Ridderkerk 2020. Voor ons lag een nieuwe verordening APV.  De meeste wijzigingen waren tekstueel of wetstechnisch.

Eén punt ervan leverde wel discussie op, ook van EvR, zijnde de verruiming van de sluitingstijden van terrassen met sluitingstijd naar 02.00 uur op alle dagen van de week! Voorheen was dit 01.00 uur voor maandag t/m vrijdag. Daar zijn wij zeker voor de bewoners van onder andere het Koningsplein niet blij mee. Ook zal dit niet bij elke medewerker in goede aarde vallen. Helaas leverde deze discussie geen wijziging op naar de oude tijd.

Nieuw in deze verordening is een verbod op oplaten van ballonnen. VVD heeft middels een amendement een poging gedaan dit ongedaan te maken, maar de Gemeenteraad ging met de voorgestelde APV akkoord, omdat de gevolgen voor natuur en milieu (heel belastend) de doorslag hebben gegeven.

De verordening werd met algemene stemmen aangenomen met inachtneming van de volgende amendementen:

 • Het gebruik van lachgas in de openbare ruimte wordt verboden. EvR was daar ook een voorstander van.
 • Distels op te ruimen binnen een straal van 500 meter voor land- en tuinbouwbedrijven. Hebben wij ook ondersteund. Mooie discussie was overigens wel wat wij doen met distels in bijvoorbeeld het Oosterpark.
 • Onze kerken en vereniging toe te staan zonder vergunningsplicht tot het inzamelen en verkopen van producten over te gaan. Uiteraard door EvR van harte ondersteund.

Het amendement om het muilkorven van gevaarlijke honden op eigen terrein tegen te gaan is helaas verworpen. Volgens burgemeester Attema, portefeuillehouder, zou dit al zijn toegestaan.

Het laatste onderwerp van de vergadering betrof de:

 • Groenvisie Ridderkerk: Met deze groenvisie kunnen we voorlopig weer jaren vooruit. Er liggen prachtige ambities en uitdagingen, en ook het participatietraject is goed verlopen. Daar zijn wij blij om. We hebben wethouder Meij wel verzocht om ook het snippergroen goed te betrekken in deze visie. Daar worden regelmatig kaal-slagen gemaakt, terwijl duurzame planten, aangevuld met zaaigoed voor insecten, een beter alternatief is. We hebben veel vertrouwen in wethouder Meij, en daarom ook in de aanpak van de uitvoering van deze visie. Helaas lagen er een amendement en twee moties, welke ons niet eerder hadden bereikt dan in de raad zelf, waarvan wij de inhoud dus niet of onvoldoende tot ons hadden kunnen nemen. Daarom kon EvR daarmee niet instemmen. De groenvisie zelf werd    unaniem aangenomen.

Delen

Ga naar de inhoud