Echt voor Ridderkerk

Raadsvergadering 2 juli 2020

Verslag Raadsvergadering 2 juli 2020

Eindelijk was het dan zover. Een gemeenteraadsvergadering met voltallige bezetting, dus 29 raadsleden. Dat was niet meer voorgekomen sinds de Coronacrisis. De eerste vergadering na de lockdown werd immers in juni gehouden met slechts 15 raadsleden. In de ogen van EvR niet democratisch. Maar afijn, we mogen weer; met zijn allen. Hierbij een kort verslag van deze raadsvergadering.

De raadsvergadering ging vooral over de financiële positie van de Gemeente:

  • Jaarstukken 2019. Dat was een mooi jaar wat de Gemeente afsloot met een winst van circa € 1.7 miljoen.  Hier ging € 0.7 miljoen naar bestemmingsreserves (klimaatgelden / grondexploitaties / afvalstoffenheffing / lijkverzorging / landschapstafel  en beeldende kunst). De rest verdween in het algemeen reserve.

De accountants hebben een goedkeurende verklaring afgegeven en adviseerde de raad na te denken wat schulden af te lossen. Of uit eigen middelen of tegen een lagere rente herfinancieren.

Ook een amendement over de realisatie van een  schaatsbaan voor  de kosten  € 15.000 ter beschikking te stellen.  Aangezien jong en oud daaraan plezier beleven, hebben wij dit amendement samen met de PvdA,  Groen Links, Leefbaar en de SGP ingediend.

  • Eerst tussenrapportage. Tussenrapportages worden gebruikt om meer of minder kosten dan voorgenomen in het budget voor 2020 door de Gemeenteraad te laten goedkeuren. De Gemeenteraad ging hiermee akkoord.
  • Meerjarenbegroting grondexploitaties. In de afgelopen jaren verdiende de Gemeente vele miljoenen euro’s eraan. Maar onze gronden raken op, dus het gaat in de komende jaren weinig opleveren.

Daarnaast kwamen andere onderwerpen aan de orde, minder financieel gericht, maar natuurlijk wel met een financiële impact.

  • Wijziging Verordening Jeugdhulp Ridderkerk De gemeente is verantwoordelijk voor toezicht op de rechtmatigheid van de uitvoering van de Jeugdwet. De wijziging in de verordening was noodzakelijk om een toezichthouder te kunnen benoemen. Echt voor Ridderkerk is voor fraudebestrijding en heeft uiteraard met dit onderwerp ingestemd evenals de rest van de gemeenteraad
  • Benoeming leden commissie  ruimtelijke kwaliteit per 01-01-2020 lag ter vaststelling voor. De raad ging hier unaniem mee akkoord.
  • Gezamenlijke aanbesteding accountantsdienstverlening 2021-2024 met optietot eenmalige verlenging met 4 jaar. Dit lag ter vaststelling voor. De raad ging hier unaniem mee akkoord.
  • Mobiliteitsplan Ridderkerk. Ook deze is aangenomen in de Gemeenteraad voor verdere uitwerking. EvR heeft wel aangegeven twijfels te hebben over de dure plannen van Hoogwaardig Openbaar Vervoer. Dit onderdeel kost veel geld in de eerste fase minstens € 5 miljoen oplopende naar € 25 miljoen in latere jaren. En dat voor een tijdwinst van 2-5 minuten als die echt gehaald gaan worden!
  • Ontwikkelperspectief Centrum 2035. Hiermee gaf de raad het college de opdracht om het uitvoeringsplan Ontwikkelperspectief Centrum nader uit te werken met dien verstande dat deelvoorstellen met financiële en/of ruimtelijke gevolgen die tot bevoegdheid van de raad behoren ter besluitvorming aan de raad worden voorgelegd.

De raad werd wel alvast gevraagd akkoord te gaan nog in 2020 een budget van totaal € 160.00,- beschikbaar te stellen voor diverse onderzoeken, en van 2020 t/m 2023 een voorbereidingskrediet beschikbaar te stellen van totaal € 400.000,- voor een viertal herinrichtingen van het centrum.

Echt voor Ridderkerk kon zien dat er veel werk was gestoken in het ontwikkelen van dit
centrumplan en gaf zowel de wethouder als de betrokken ambtenaren een compliment hiervoor. Een kritische kanttekening is dat er wel veel deelvoorstellen zijn benoemd met elk een behoorlijk verzoek aan voorbereidingskredieten. Wij vroegen ons af of dit niet beter gecombineerd had kunnen worden en wat goedkoper kon zijn. De wethouder is hier niet nader op ingegaan. Dat het ontwikkelperspectief centrum leeft in Ridderkerk en binnen de raad was duidelijk merkbaar aan het aantal amendementen (3) en moties (4) dat was ingediend.

De amendementen Vergroenen Winkelgebied en Ontsluiting parkeerplaats Ridderhof werden verworpen. Het amendement Waterornament op Koningsplein, waar wij ook voorstander van zijn, werd aangenomen. Hierdoor dient het college toch voor het Koningsplein te gaan.  

Het voorgestelde plan werd unaniem genomen.

Echt voor Ridderkerk is altijd voorstander geweest om zowel inwoners als ondernemers te faciliteren. Daarom zijn wij voorstander van gratis parkeren in het centrum. Dit hebben wij in de vorige raadsperiode ingebracht en ook was het onderdeel van onze verkiezingsstandpunten. Helaas kregen wij daar destijds geen meerderheid voor in de raad. Vandaar dat wij nu meegingen met de keuze voor een blauwe zone. Dit is gratis parkeren voor een bepaalde tijd; en het werkt regulerend. Wij stemden in met de motie waarbij de blauwe zone identiek was aan de wens van de BIZ Winkelhart. Helaas heeft deze motie het net niet gehaald, wat wij bijzonder jammer vinden. Gelukkig behaalde de motie van Partij18PLUS, om het marktterrein blauwe zone te maken, het ook niet.

De motie Uitbreiding Terrassen op het Koningsplein werd met een meerderheid van 15 stemmen aangenomen. VVD en GL stemden daarmee in, met de kanttekening, dat het waterornament op dit plein mogelijk moet blijven en dat ondernemers zelf mogen bepalen of zij wel of niet hun terrassen uitbreiden. Wij waren tegen deze uitbreiding.

De motie om de Sint Jorisstraat autoluw te maken werd alleen ondersteund door GL, Burger op 1 en de PvdA en werd dus verworpen.

  • Besluitvorming wijziging bebouwde komgrens Pruimendijk. Heeft alles te maken met een snelfietspad naast fietspad. Commentaar is geleverd op het feit, dat de bewoners geen inspraak hebben gekregen, dus de Wethouder gaat dit alsnog regelen.

Delen

Ga naar de inhoud