Echt voor Ridderkerk

Gemeenteraadsvergadering 29 november 2019

Uit de Gemeenteraad van 21 november, 2019:

Ontwerpbesluit tot oprichten van een Besloten Vennootschap ten behoeve van het beheer en de exploitatie sportaccommodaties

Zoals u mogelijk weet, is de Sport en Welzijn organisatie als zelfstandig maatschappelijk ondernemer niet bepaald succesvol geweest. Zeker op het gebied van veiligheid rondom het zwembad “De Fakkel” werd slecht gepresteerd. De Gemeenteraad heeft daarom besloten het contract met deze ondernemer, in overleg met hen, per 1 januari, 2020 te ontbinden. Echt voor Ridderkerk stond achter het besluit om alle gebouwen in beheer bij deze ondernemer weer terug te kopen en onder te brengen binnen een nieuwe vennootschap.

Behoudens de directie worden ook alle werknemers van deze ondernemer binnen deze Besloten Vennootschap ondergebracht.

Subsidie Stichting Huys ten Donck

Bij het onderwerp Subsidie Stichting Huys ten Donck voor herstel historische haven en grienden lag een raadsvoorstel om subsidie te verstrekken van € 90.000,-  om deze aanleg vlot te trekken. De hamvraag was of die subsidie eigenlijk niet hoger was, omdat én projectkosten én gratis ambtelijke ondersteuning betekent, dat de Gemeente uiteindelijk ruim € 315.000 hierin gaat stoppen.

Niettemin ging de Gemeenteraad, behoudens één andere fractie, akkoord met het voorstel. Ervan uitgaande dat een lening van € 100.000 daarenboven weer snel terugbetaald gaat worden.

En nu maar hopen, dat het de laatste subsidie aan Huys ten Donck is.

Startnotitie Visie Rivieroevers

Een startnotitie is een document, waarin het College van B&W aangeeft langs welke wegen zij een onderwerp willen voorbereiden. De Gemeenteraad ging met dit voorstel akkoord aantekenende, dat naast oeverbeheer ook naar mogelijke recreatiemogelijkheden langs die oevers moet worden gekeken. Word vervolgd!

Concept Prestatieafspraken

Concept Prestatieafspraken tussen Wooncompas, gemeente Ridderkerk en bewonersraad Progressie 2020 t/m 2023 is een lastig onderwerp, want het is veelal de woningbouwcorporatie, die bepaalt wat en hoe er gebouwd gaat worden. En tegen welke huurprijs daarna. Wat een Gemeente nog wel kan doen, is bij nieuwe bouwprojecten middels de bouwvergunning eisen stellen. Maar het speelveld is klein.

P18P had een motie ingediend, waarin het College (onder meer) werd verzocht plannen uit te werken voor andere huisvesting van statushouders en andere bijzondere doelgroepen (jongeren en ouderen). Jammer genoeg haalde deze motie het niet: naast P18P stemden alleen de raadsleden Petra van Nes en Jim Kloos voor.

Verlenging overeenkomst accountancydienstverlening

Hier ging de Gemeenteraad mee akkoord.

Delen

Ga naar de inhoud