Echt voor Ridderkerk

Winkelhart wordt BIZ

BIZ (BedrijvenInvesteringsZones) is een BIZ, daar kun je vruchten van plukken.

Politieke partijen worden regelmatig uitgenodigd om te luisteren naar wat bij belanghebbenden leeft. Zo ook bij het Winkelhart waarbij het BIZ bestuur, die 25 raads- en burgerleden mocht verwelkomen. Doel is informatie te verstrekken en wensen bij politici neer te leggen. Immers op 16 mei 2019 kijken wij in een commissievergadering naar het “Ontwikkelingsperspectief Centrum”. Zijn er in hun ogen knelpunten, waar wij als politici iets mee zouden kunnen doen?

Maar wat is een BIZ?
Kort en krachtig werken alle winkeliers in het Winkelhart samen om op bepaalde doelen te investeren. De Gemeente kan dan een extra belasting opleggen bij deze winkeliers om het te financieren.

Deze punten werden onder onze aandacht gebracht:

✓   Waarom een winkelcentrum zoals het Winkelhart?

Natuurlijk, omdat mensen het leuk vinden om er te winkelen. Met advertentiecampagnes trekt men extra publiek aan en hebben ook een eigen Facebook- en Instagram-pagina.

De Ridderkerkers komen er graag, maar ook uit Barendrecht, Hendrik-Ido-Ambacht en zelfs uit Rotterdam komen hier winkelen. Ook met evenementen trekt het Winkelhart extra publiek. Zo zal op zaterdag 18 mei 2019 er een tiental “levende standbeelden” rondlopen. Geef ze wat geld en ze komen tot leven. De opbrengst gaat naar ‘Stichting Bram’ en ‘Stichting Present’.

Immers het is prettig vertoeven in het winkelcentrum, omdat je zowel buiten als binnen kunt winkelen. Bij mooi weer zijn er bankjes waarop je kan zitten. Ook denken zij erover thema braderieën te gaan organiseren. Zoals een boekenmarkt, een Italiaanse markt een … heeft u nog leuke ideeën? Jammer genoeg staat momenteel 15% van de winkels leeg. Waarom? Zijn meer internetaankopen, hoge huren, geen mogelijkheid tot zondagsverkoop redenen ervoor?

De vastgoedeigenaren bepalen de huurhoogte en daarmee indirect de aantrekkelijkheid om hier een winkel te openen! Dus politici hebben hier geen greep op.

✓   Veiligheid.

Goed te horen, dat de winkeliers met elkaar een veiligheidsapp hebben ontwikkeld. Zij tippen elkaar als verdachte situaties zich voordoen.

Aangestipt werd, dat scooters en fietsers over het Sint Jorisplein rijden. Dit is een wandelgebied. Men vind, dat de politie te weinig handhaaft. Er is nu sterk de indruk, dat de politie hier te weinig capaciteit ter beschikking wil stellen. Dus politici kunnen jullie dat weer eens onder de aandacht brengen?

Ergernis was er over het feit dat straatverkopers het publiek gevraagd en ongevraagd bespringen. Soms vlak voor winkels waardoor het winkelend publiek deze winkel niet in gaan. Zou de gemeente niet nog eens naar de APV (Algemene Politie Verordening) kunnen kijken? De BIZ heeft suggesties hiervoor gedaan en wacht op antwoord.

  Bereikbaarheid dus ook verkeer

De bereikbaarheid van het Centrum is prima. Dus toegangswegen moeten open blijven, waaronder de Sint Jorisstraat. De bushalte bij de Schoutstraat mag ook niet verdwijnen, omdat mensen ook met Openbaar Vervoer het centrum moeten kunnen blijven bereiken.

Punt van aandacht voor jullie als politici is wel, dat mensen buiten Ridderkerk het centrum soms moeilijk kunnen vinden. Er moet een duidelijkere wegbewijzering komen. Misschien zou EvR moeten gaan pleiten voor matrixborden? Voordeel is dat je er aanvullende informatie op kwijt kan.

Punt van aandacht voor jullie politici is verder dat er te weinig parkeerplaatsen zijn met elektrische laadpalen. En de BIZ vond eveneens, dat er te weinig beveiligde bemande fietsenstallingen zijn.

✓   Wat vindt het Winkelhart zelf en waaraan zou gewerkt gaan moeten worden?

In juli 2019 begint men met de verbouwing van de AH ingang. De BIZ vindt, dat de horeca van het Koningsplein naar het Sint Jorisplein zou moeten worden verplaatst. Dat ligt in hun ogen centraler. Willen de horeca ondernemers dat wel? Geen vraag voor politici toch?

De mix tussen bewoners en winkelcentrum kan worden verbeterd. Gepleit wordt voor extra woningbouw in het centrum voor jongeren èn ouderen. Welke partijen komen met suggesties?

In 2007 werden de bloembakken in het Winkelhart door bezuinigingen van de gemeente weggehaald. Op het Koningsplein hebben ondernemers deze weer zelf maar neergezet. Bewezen op andere plaatsen is dat dit een centrum verlevendigd. Die zou men graag weer terug zien keren. Wie neemt hier het voortouw in?

Tja politici kunnen jullie wat betekenen om de lokale belastingdruk wat terug te brengen? Misschien zouden jullie nog eens kunnen kijken naar vermindering of afschaffing van precariobelasting op terrassen en reclameborden?

Het BIZ pleit ervoor om de bibliotheek in het centrum te houden. Is dat mogelijk dames en heren politici?

Actief werven van nieuwe winkelexploitanten.

En blij is de BIZ met driemaandelijks overleg, waarin de belanghebbende partijen (zoals winkeliers, vastgoedeigenaren, politie en gemeente) met elkaar kijken hoe ze elkaar kunnen versterken. En worden er afspraken gemaakt daar waar mogelijk.

✓   Tot slot

Tissa van de Wege, ons “burgerlid”, en Jim Kloos, ons raadslid, waren onder de aanwezigen. U ziet hoe nuttig het is, dat partijen met verschillende standpunten en visies met elkaar gaan praten om elkaar te versterken. Het kan best zijn, dat u naar aanleiding van dit stuk vragen heeft of ons wilt stimuleren met andere goede ideeën? Benader ons.

Delen

Ga naar de inhoud