Echt voor Ridderkerk

Toekomstvisie detailhandel Ridderkerk

Toekomstvisie Detailhandel Ridderkerk

Door Cora van Vliet – Naar aanleiding van de commissiebehandeling van 8 januari 2015 vroeg ik debat aan in de raadvergadering van 22 januari jongstleden.

Weinig visie in toekomstvisie

Ondanks het harde werken van alle betrokkenen en het lijvige document Toekomstvisie Detailhandel Ridderkerk is er van een echte visie nauwelijks sprake. Het document is zeker wel nuttig te noemen vanwege de achtergrondinformatie die erin is opgenomen. Veel van het verleden en de achtergrond van de Ridderkerkse detailhandel met analyses is er terug te vinden. Prachtig! Echter, er staat relatief nauwelijks iets van een echte visie in. En dat is bijzonder teleurstellend te noemen, daar de Ridderkerkse detailhandel schreeuwt om een visie voor de toekomst.

‘Being SMART’

In de raadvergadering van mei vorig jaar verzocht EVR de wethouder om vooral SMART te werken, dus via het principe Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch en Tijdgebonden de toekomstvisie op te stellen en uit te werken. En dit vooral te doen met alle betrokken partijen en hun toezeggingen om dit niet vrijblijvend te doen.

Helaas is er in de voorliggende toekomstvisie niets van terug te vinden. Geen toezeggingen van marktpartijen, geen SMART-principe en geen echte visie! Het is belangrijk te weten wie nu wanneer stappen onderneemt, inclusief planning en activiteitenoverzicht. Maar dat schijnt nog een brug te ver te zijn.

De vier O’s

In deze zelfde raadvergadering verzocht EVR de wethouder ook het Onderwijs te betrekken in deze toekomstvisie, vooral vanwege stages en werkgelegenheid voor Ridderkerkers, maar ook om samen met hen jonge, startende ondernemers een kans te bieden in de detailhandel. De wethouder heeft dit toegezegd, echter in deze voorliggende toekomstvisie is daar niets van terug te vinden. Een gemiste kans!

Echt voor Ridderkerk wil met klem benadrukken dat de samenwerking tussen de vier O’s, te weten: Onderwijs, Ondernemers, Organisaties en Overheid (dus gemeente) van groot belang is.

Daarom, in navolging van diverse Provincies, die in het verleden al Regio Regisseurs hiertoe aanstelden, stellen wij voor ook in Ridderkerk een functionaris aan te stellen die de samenwerking tussen onze vier O’s bewerkstelligt, faciliteert, realiseert enzovoort.

Verlagen of afschaffen van tarieven

Om hoge kosten voor ondernemers cq. startende ondernemers te voorkomen in tijden van crisis en economische malaise stelde EVR destijds een onderzoek voor om precariorechten te verlagen. Nu blijkt dit ook één van de knelpunten en bedreigingen in het kernwinkelgebied te zijn.

Helaas doet de wethouder helemaal niets op dit terrein. Ook in de toekomstvisie wordt nergens gesproken over een mogelijk onderzoek hiertoe.

EVR verzocht de wethouder vorig jaar al een onderzoek te doen naar haalbaarheid van het afschaffen van parkeergelden in het centrum. In de toekomstvisie wordt minimaal 7x verwezen naar gratis parkeren, nut en noodzaak daarvan of creatieve oplossingen (spaarsysteem). Tijdens de commissievergadering Samen Leven van 5 januari jl. zei de wethouder: “Ten aanzien van het betaald parkeren is er geen aanleiding daarnaar verdere onderzoeken te verrichten”.

Hoe is dit in hemelsnaam mogelijk? Het centrum van Ridderkerk schreeuwt om actie! Dit om meer leegstand te voorkomen, een betere uitstraling van ons centrum te verkrijgen en werkgelegenheid te behouden en te bevorderen. Kom op wethouder, steek de handen eens uit de mouwen!

Bijval van andere partijen

Gelukkig is dit niet alleen de mening van Echt voor Ridderkerk. Ook D66/GL vond het document totaal geen visiedocument, maar een analysedocument van het verleden en de huidige stand van de Ridderkerkse detailhandel. Zij kwamen zelfs met het voorstel om dit document tijdelijk in te trekken, nader uit te werken en dan pas met een echte toekomstvisie te komen. Dit voorstel haalde het echter niet in de raad. Ook de motie van het CDA, waarin zij een onderzoek naar de samenwerking van de winkeliersverenigingen voorstelden, haalde het niet.

Overigens was deze coalitiepartij ook bijzonder kritisch naar de wethouder en de toekomstvisie, die zij van geen visie vonden getuigen.

De overige oppositiepartijen, PvdA, VVD en Partij 18+, waren dit ook. VVD vond ook dat het document moest worden ingetrokken. De gemeente blijft op deze wijze een rol aan de zijlijn behouden. Partij 18+ opperde nog een blauwe parkeerzone bij winkelcentra en een proef met zondag openstelling. Maar in Ridderkerk zal van dit laatste geen sprake kunnen zijn zolang deze coalitie blijft bestaan.

Uiteindelijk stemde Echt voor Ridderkerk, evenals alle oppositiepartijen, tegen het document Toekomstvisie Detailhandel Ridderkerk. En kwamen de coalitiepartijen weer met goedkeuring, ondanks hun kritische geluiden in de raad. Jammer hoor! Dualisme is nog niet tot de gehele Ridderkerkse raad doorgedrongen.

Delen

Ga naar de inhoud