Logo lokaal politieke vereniging Echt voor Ridderkerk, EVR.

BIJDRAGEN

14Cora van Vliet

Terug naar Praktijk overzicht. Terug naar Nieuwspagina.

 

'Geplande bomenkap aan de Populierenlaan'  Kniek Populierenlaan naar Rotterdamseweg door Ridderkerk. Foto FvR

Ridderkerk - 10 September jl. heeft ons raadslid Van Vliet wethouder Meij benaderd met vragen over een geplande bomenkap van 67 populieren aan de Populierenlaan. Er zou een vergunning daarvoor zijn afgegeven. Er zijn vijf vragen aan wethouder Meij gesteld.

'On hold'
Op 16 september de antwoorden ontvangen van de wethouder. Complimenten voor de snelle (re)actie en het feit dat de wethouder de kap ‘on hold’ durfde te zetten.

Klopt het dat deze vergunning is aangevraagd?
Ja, op 21 augustus 2019 is de omgevingsvergunning voor het kappen van de bomen aangevraagd.

Door wie is deze aangevraagd?
Door de boombeheerder van de gemeente Ridderkerk.

Waarom is deze aangevraagd?
Langs de Populierenlaan staan grote Canadese populieren (Populus x canadensis ‘Heidemij’) van tegen de 40 jaar oud. Bekend is dat dit soort populieren op latere leeftijd een verhoogd risico heeft op takbreuk.


  Populierenlaan Ridderkerk. Foto FvR

De betreffende bomen zijn door een onafhankelijke inspecteur in november 2017 visueel geïnspecteerd. Uit deze inspectie kwam naar voren dat deze bomen een onvoldoende conditie bezitten en risicobomen zijn. Bij praktisch alle bomen zijn toen afgestorven takken/grof dood hout waargenomen.

Na de afgelopen storm van half april jl. is de boomploeg ter plaatse geweest om de dode takken van het fietspad en rijweg te verwijderen. Ook heeft de bomenploeg toen alle populieren nagelopen op gebroken takken etc. Toen is ook gelijk het dode hout verwijderd. De bomen blijven echter risicovol voor de weggebruikers vanwege vallend dood hout. De bomen zijn niet meer veilig. Gezien de locatie, leeftijd en soortspecifieke eigenschappen van deze populieren, hebben we besloten om deze populieren te vervangen.

De bomen worden vervangen voor boomsoorten die toekomstbestendig zijn en niet meer voor een onveilige situatie zullen zorgen. Concrete plannen en planning zal t.z.t. met de omwonenden worden gecommuniceerd.

Is deze vergunning al afgegeven?
Burgemeester en wethouders hebben op 28 augustus 2019 besloten, gelet op artikel 2.2 en 2.18 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, de omgevingsvergunning te verlenen. De omgevingsvergunning wordt verleend voor de activiteit kappen (art. 2.2 lid 1 g Wabo).

Hoe kan er bezwaar worden gemaakt, mocht dit nodig blijken te zijn?
De beschikking treedt in werking nadat de termijn voor het indienen van een bezwaarschrift is verstreken, dat is 6 weken na de verzenddatum van de omgevingsvergunning (art. 6.1 lid 2 sub a Wabo). De Algemene wet bestuursrecht biedt de mogelijkheid om tegen dit besluit een gemotiveerd bezwaarschrift in te dienen. Het bezwaarschrift moet binnen zes weken na de datum van verzending van dit besluit worden ingediend bij het college van burgemeester en wethouders


  Aftakking Sportlaan van Populierenlaan. Ridderkerk. Foto FvR

(Geplaatst 23-09-2019)


Boomkap Populierenlaan (2)

Ridderkerk 9 oktober 2019 - Door vragen te stellen aan wethouder Meij, heeft ons raadslid Van Vliet ervoor gezorgd dat de bomenkap van 67 Populieren aan de Populierenlaan voorlopig 'on hold' is gezet door wethouder Meij. Ondanks dat de kapvergunning al was verleend. Goede actie van deze wethouder!

Er wordt nu eerst een risico-inventarisatie uitgevoerd van de populieren. Als het rapport uitwijst dat de bomen risicobomen zijn (veiligheid van mensen in het geding) dan worden ze voor februari 2020 gekapt. Zo niet, dan blijven ze nog een jaar staan.

Aan de andere kant van de weg zijn wel 6 bomen gekapt vanwege aanleg van voetpad langs de Populierenlaan. We blijven dit nauwlettend volgen.


 
Go To Top